Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X132r_675_1 B ZE_G_X105v_675_1 ZE_G_X106r_675_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 132r, nr. 674 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105v-106r, nr. 665 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die abdisse van Reynsburch.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 585.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat wi omme Gode ende omme goede jonste ende omme dienste die ons religiose vrouwen die abedisse ende dat ghemeene convent van Reynsburch ghedaen hebben sulke gratie doen als hier na bescreven staet, dats te weten al sulken dienste als zi ons sculdich sijn van haren ambocht in Walgheren tote Ser Allarts kercke, dat te stiene sciet hondert ended vier ende tsestich ghemete, van deser tijd voirt vry gheven van alre herevairt, van allen scote ende van alre bede ende van allen dienste, uyt ghenomen dijcghelt ende waterghelt.

Ende omme dat wi willen dat dese ghifte hem ende horen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen altoes wittelic ende trouwelike ghehouden werde, soe hebben wi desen brief open bezeghelt mid onsen zeghele; ende in meerre kennisse soe hebben wi Willaem van Heynnegouwene ..grave van Zeellandf, onsen sone, desen brief mid ons doen bezeghelen. Ende wi Willaem van Heynnegouweng, ..grave van Zeellandh, omme wille ons lieves heren ende vaders ende omme die meerre kennisse soe hebben wi desen brief mede bezeghelt mid onsen lieven here ende vader voirscreven. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na onser Vrouweni dach nativitas int jair ons Heren M° CCC° ses ende dertich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium; G. Alewinij.

a
Heynn. AB.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
d
ontbr. B.
e
Heynn. AB.
f
Zeell. AB.
g
Heynn. AB.
h
Zeell. AB.
i
in de u ontbreekt een stok A.
j
A. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdis en convent van Rijnsburg