Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X003r_019_1 C ZH_K_X003v_019_1 ZH_K_X004r_019_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 3r, nr. 19 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Coppaerd Scuuta, Heynen vander Weyne, etc.

Aan het einde van de tekst in de marge: Concordatus.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 3v-4r, nr. 19 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 259.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken cont allen luden dat wi oirlof ghegheven hebben ende gheven Coppaerdc Stuuc, Heynen van der Weyne ende anderen onsen poirters van onser stede van Dordrechtd te pandene ende te erresterne op die van Engheland ende an haer goet, voir alsulke scade als die van Engheland hem ghedaen hebben ende si betoghen moghen alse recht es van onser stede voernoemd voir onsen baeliu van Zuithollande ende voer onse scepene ende onsen raet van onser stede voerseyd, in manieren so wat datf si arresteren jof panden op die van Engheland voirs., dat si dat brenghen zullen alghehelike ende ongheminnerd onder onsen baeliu ende onder onse scepene ende raedg voers.h in seker handen totederi tijt dat onsen voers. poirters ghenoech ghedaen es van alle horen scade die zi ghenomen hebben ende betoghen moghen alst voers. es. Ende hier voren soe sullen zi zeker doen onsen baeliu ende onsen scepenen ende onsen raed van onser stede voers. dat sijt in deser manieren hanctieren zullen; ende voerd medej dat si op niement arresteren noch panden en sullen noch man noch ghien goet, en sal wesen uut Enghelandk ende den Enghelsen luden toe behoeren. Ende ombieden ende beveelen allen onsen baeliuwen ende rechters van onsen lande voers. dat si onse voers. poirters in desen voerseyden dinghen holpenl ende starken, ende dat si des niet en laten.

In kennesse van deserm ding hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele, die gheduren zal tote onsen weder segghene. Ghegheven int jaern ons Heren Mo CCC een ende twintich des woensdaghe na sinte Baven dach.

a
aldus B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Coppairt C.
d
Dordr. C.
e
Zuitholl. B; Zuytholl. C.
f
door andere hand over een geradeerd woord B; ontbr. C.
g
raert C.
h
de r bovengeschreven B.
i
de tweede t gecorrigeerd, en de volgende e tussengeschreven? B; tote der C.
j
meer C.
k
Enghel. C.
l
p uit iets anders, mogelijk uit e B.
m
d' C.
n
ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Coppard Stuuc, Hein van der Wijn en de andere poorters van Dordrecht