Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X008r_043_1 ZH_G_X008v_043_2 C ZH_K_X011v_043_1 ZH_K_X012r_043_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 8r-8v, nr. 44 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem heren Phillips zone van Duvoirde.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 11v-12r, nr. 45 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Vanden ambochten van Dubbelmonde ende Almonde.

In de marge, door andere hand: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 209, ad 1319 februari 25.

Vgl. nr. ZH 59 verderop in het register.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken kont ende kenlike allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesenc dat wi om menighen trouwen dienst die ons Willemd heren Phillipse sone van Duvoirdef, onse camerlinc, dicken ghedaen hevet ende noch doen sal, hebben ghegheven ende verlientg Willaemh onsen camerlinc voerseyt alle onse ambochte van Dubbelmonde ende van Almonde, gherechte, tienden, veren, visscherien ende anders alle die renten ende vervallen ende dat daer toe behoerd, in allen manieren ende also groet alsi ons ane quamen van heren Hughen here van Zottingheni ende van Putte ende van Beatricemj sinen wive, hem ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden in rechten leene. Ende want ons Willaemk voirs. elwaer in goeden renten also vele renten weder bewisenl hevet alse dit goet voers. draghet bi Janne van Berghen onsen baeliu van Zuutholland, Janne veren Diedewijn soen onsen rentemeester van Zuuthollandm ende bi Voppen Biezemaer onsen knape, die wi daertoe gheset hadden, also dats ons ghenoeghet, zo ghelove wi voer ons ende voer onse nacomelinghen Willaemn voers. ende sinen nacomelinghen des goeds voers. te waren jeghens elken mensche; ende quame Willaemo voers. of sine nacomelinghen enighe scade jof lette van deser ghifte, die soude wi of onse nacomelinghe hem op rechten. Ende hebben ghebeden ende bidden onsen lieven ende ghetrouwen den scepene ende Raet vanp onser van steden van Dordrechtq die nu te tieden sien jof hier namaels wesen sullen dat si Willaemr voers. in desen voerseyden goede helpen ende starken van onser ghemeenre stede weghen voers., waerd dat hem yemant jof sinen nacomelinghen daer in letten jof deren wouden.

Hier over waren onse ghetrouwe luden ende manne onse eerzame vader in Gode here Jacob bider ghenaden Goets bisscop van Zuden, here Hugheman here van Zeven berghens, here Willaemt van Wilnesse, ridders, Jan van Berghenu onse baeliu voirs. ende Enghebrechtv van Voerscoten onse rentemeester van Noerdhollandw.

Ende omme dat wi willen dat dit stade ende vaste blivet, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghle; ende inder meere sekerhede ende kennesse so hebben wi ghebeden den bisscop van Zuden, heren Hugheman, heren Willemx, Jan, Enghebrechty ende scepenen ende Raed voerscreven dat si desen brief mit ons mede open bezegheltz hebben ter orkonde. Ghedaen ende ghegheven tote sinte Gherden berghea' des zonnendaghes na sente Mattijs dach int jaer ons Heren dusend driehondert ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

Per dominos Zudensemb', Symonc' de Benthemd', Gherarde' de Raphorstf', Jan de Bergheng' et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
etc. i.p.v. allen ... lesen C.
d
Will. C.
e
Philips C.
f
Duvenvoirde C.
g
verbeterd uit gheven C.
h
Will. C.
i
Zottingē BC.
j
Beat'cem B; Beatrisen C.
k
Will. C.
l
bewiset C.
m
Zuutholl. B; Zuytholl. C.
n
Will. C.
o
Will. BC.
p
door andere hand boven de regel toegevoegd, maar dan achter het volgende woord onser B.
q
Dordr. C.
r
Will. BC.
s
Zevenberghen C.
t
Will. C.
u
B'ghen BC.
v
Enghebr. C.
w
Noerdholl. B; Noirtholl. C.
x
Will. C.
y
Enghebr. C.
z
t verbeterd uit en B.
a'
Gheerden b'ghe C.
b'
Zude. B; Zuden. C.
c'
Sy. B; Sy C.
d'
Benth. BC.
e'
G. B; Gher. C.
f'
Raph. B; Raporst C.
g'
B'gh. B; B'ghē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde, kamerling