Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X011r_059_1 C ZH_K_X015v_059_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 11r, nr. 60 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem heren Philipsa z. van Duvoirde.

In de marge, door andere hand: Ambocht van Almonde. – Aan het einde van de tekst in de marge, door nog een andere hand: Concordatus.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 15v, nr. 61 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

In de marge: Nota. – Onder aan de tekst in de marge, door andere hand: Condatusb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 242.

Vgl. nr. ZH 43 eerder in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave van Heneghouwend etc. maken cont allen luden dat e Willaemf sheren Philips sone van Duvenvoirdeg, onsen ghetrouwen camerlinc, ghegheven hebben onse ambochten van Almonde ende Dubbenmondeh ende alle die renten ende vervallen die van dien voerseyden ambochten versciennen moghen, in wat manieren dat es ende wise hadden van den heren ende van der vrouwen van Putthei, in deser manieren dat ons Willaemj voers. alsoe vele jaerlixer renten elwaer bewisen zal alsek wi jaerlix van desen goede voerscreven plaghen te houden, boven den zeven ende neghentich ponde, vijftien scellinghen ende zeven penninghe Hollandsl die die joncvrouwe van Hornem, des sherenn dochter van Puttheo, daer jaerlix uyt nemet, dese renten voers. ghehelike in beyden ambochten, die liepen int jaer ons Heren M CCC ende twintich hondert ende tachtich pond ende achte penninghe Hollandsp, daer of ghesleghen der joncvrouwen ghelt van Hoirne voirs., zo blijf ons Willaemq sculdich te bewisen drie ende tachtich pond, vijf scellinghe ende enen penning Hollands sjaers. Waer of hi ons bewiset dertich pond Hollands sjaers an den tiende die wi selve costenr jeghens heren Clays van der Merewedes omme anderhalf hondert pond Hollands, die hi voer ons betaelt hevet; van wilken bewise wi ons wel ghepayt houden alse van desen dertich pond Hollands sjaers voers.t, aldus soeu blijft hi ons noch sculdich te bewisen drie ende vijftich pond, vijf scellinghe ende enen penningc Hollands sjaers.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelev. Ende omme dat hier over waren onse lieve ende ghetrouwe here Jacob bider ghenaden Ghoeds bisscop van Zuden, here Colijn abt van Middelburchw, here Simonx van Benthemy, here Gheraerdz van Raporst, ridders, ende Jan van Berghena' onse baeliu van Zuythollandb', soe hebben wi hem desen brief open doen beseghelenc' mit haren zeghelen bi den onsen. Ghegheven tote Dordrechtd' des dinxendaghes voer sinte Lambrechte' dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemf', abbatem de Middelburchg', Symonh' de Benthemi', Gerardj' de Raphorstk', Jan de Bergenl' et alios.m'

a
Ph's B.
b
lees Concordatus C.
c
Will. C.
d
Henegh. B; Heynn. C.
e
hier ontbreekt wel het woord wi BC.
f
Will'm C.
g
verbeterd uit Duvoirde B.
h
Dubbelmonde C.
i
Putte C.
j
Will. C.
k
al se B.
l
H'll. B; Holl. C.
m
H verbeterd uit V B; Hoirne C.
n
heren C.
o
Putte C.
p
Holl., hierna steeds zo afgekort BC.
q
Will. C.
r
coste C; wel te lezen als cofte(n).
s
M'wede C.
t
ontbr. C.
u
ontbr. C.
v
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
w
Midd. C.
x
S uit iets anders B; Symon C.
y
Benthē B; Benth. C.
z
Gher. B; Gher't C.
a'
Berghē B; B'ghē C.
b'
Zuytholl. BC.
c'
de letters ghe bovengeschreven C.
d'
Dordr. C.
e'
Lambr. C.
f'
Zudē BC.
g'
Midd. BC.
h'
Sy BC.
i'
Benth. BC.
j'
G. BC.
k'
Raph. BC.
l'
B'gh. B; B'ghē C.
m'
de dienstaantekening boven de oorkondetekst geschreven i.p.v. in de marge ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde, kamerling