Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X013v_071_1 C ZH_K_X018v_071_1 ZH_K_X019r_071_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 13v, nr. 72 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Leyst brieve van sculde.

Onderaan in de marge, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 18v-19r, nr. 73 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

Onderaan in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 248-249.

Gezien de in het register omringende oorkonden, die alle uit einde 1320-begin 1321 dateren, moet deze oorkonde zijn uitgevaardigd in januari 1321, en dus niet in 1322, het jaar dat toepassing van de gebruikelijke paasstijl zou opleveren (zie de Inleiding). De meest waarschijnlijke verklaring voor deze anomalie is een simpele vergissing van de scribent in het jaartal.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaema grave van Heneghouwenb, van Hollandc etc. maken kont allen luden dat wi sculdich sien van gheleenden ghelde Zuederd van Montfoerde onsen lieven zuager dusend pond suartere Tornoysef, enen goedeng grote coninx Tornoysh voer zestien penninghe ende enen goeden Hollansche voer II penninghe gherekent, te betalen Zueder voerseyt ofte den ghenen die houder es des briefs in Dertiendaghei die naest comende es na der date van desen brieve. Waerddatj dat wi des niet en deden, soe sullen wi ende onse borghen die wi hier op hebben gheset mit ghesamenderk hant ende elc voer al, eersame lude als here Jan here van Arclel, here Zueder van Abecwoudem, here Coenraerd van Oesterwijcn, ridderen, Otte van Zulen, Gheraerdo Splinter van Niewenrodep, knapen, Jan heren Roetaerds soneq, Jan Grawaerdr, Pieter van den Velde, Jan die Boele, Jan Meynaerds, Ghizebrechtt uten Waerdeu ende Jacob Goedscalcxv sone, borghers tUtrecht, te maninghe Zueders van Montfoerdew voers. of den ghenen die houder es des briefs of sijns boden in comen sonder weder segghen, alsoe: zoe wie soex eerst ghemaend word, die zal eerste in comen in ene herberghe binnen der stat van Utrecht daer ons Zueder voerghenoemty of die ghene die houder es des briefs of sijn bode in wijst, aldaer des daghes rechte maeltiden etene, ons selven te winnen, dane niet te sceyden; noch onser ghene mach dane sceyden noch quite wesen mit sinen aendele van deser voerghenoemder scout, dese voerseyde penninghe en sijn Zueder van Montfoerdez voerghenoemta' of den ghenen die houderb' es des briefs vol ende al betaelt, mitten coste dien hi dade om ons ende onse voers. borghen in te manen. Ende waer dat zakec' dat enich van onsen voerseyden borghen hier binnen storve, dat God verbieden moete, soe zullen wi Willaem grave van Heneghouwend' etc., principael saecwode voerghenoemt, setten enen anderen goeden man in des gheens stat die van onsen voerseyden borghen ghestorven ware, binnen viertiendaghe na siere doet. Waerd dat wi des niet en daden, soe zullen wi ende onse voerseyde borghen te maninghe Sueders voerghenoemt of des ghenen die houder es des briefs of sijns boden incomen leesten sonder enich wedersegghen tot Utrecht in ene herberghe in allen dien voerwarden als hier voer bescreven staet, ende daer niet uyt te sceyden, wi en hebben enen anderen goeden man gheset in des gheens stad die van onsen voerseyden borghen ghestorven ware. Ende soe wie van ons danne laghe voer andere' scoutf' of selve niet leesten en mochte, es hi ridder hi sal voer hem legghen twie goede knapen, ende es hig' knape of borgher tUtrecht hi sal voer hem legghen enen anderen goeden knape, mar wi Willaemh' grave etc., principale saecwoude voerghenoemd, zullen voer ons legghen twie ridderen of viere goede knapen. Ende waer dat sake dat yemant van ons hier of sijn trouwe verbrake, dat God verbieden moete, daer mede en moghen hem die ander niet bescudden, noch Zueder van Montfoerde voerghenoemti' of die ghene die houder es des briefs enj' es niemand sculdich trouweloes te scelden of te verwinnen mit enighen rechte, hine wilt doen, noch men sals hem niet verghen. Alle dese voerwarden gheloven wi Willaemk' grave etc., principale saecwoude voerseyt, ende wi Jan here van Arcle, Zueder van Abecwoude, Coenraerd van Oesterwijc, ridderen, Otte van Zulen, Gheraerdl' Splinter van Niewenroedem', knapen, Jan heren Roetaerdsn' sone, Jan Grawaerdo', Pieter van den Velde, Jan die Boele, Jan Meynaerdp', Ghizebrechtq' uten Warder' ende Jacob Ghoedscalxs' sone, borghers tUtrecht, borghen voerghenoemd, mit ghesamender hand ende elc voer al mit goeden trouwen ende sonder alrehande archeyt vast ende ghestade te houden ende te voldoene.

In orkonde des briefs bezeghelt mit onsen zeghelen. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC een ende twintich des donresdaghes na Dertienden daghe.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudenchemt', dominos Symonu' de Benthemv', Gherardw' Raphorstx' et alios.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heynegh. C.
c
Holl. BC.
d
Sueder C (de vormen van deze naam worden hierna steeds zo gespeld).
e
zuater B.
f
Torn. BC.
g
verbeterd uit ouden C.
h
Tor. B; Torn. C.
i
6 januari.
j
Waer dat C.
k
zamender C.
l
Arkel C.
m
Abekoude C.
n
Oest'wijc B; Oest'wike C.
o
Gher. C.
p
Nuwenrode C.
q
Roetaerts zone C; de woorden aaneengeschreven en vervolgens gescheiden door een verticale streep BC.
r
Grawaert C.
s
Meynaert C.
t
Ghizebrect C.
u
W'de C.
v
Goedslaclx B; Goedscalcs C.
w
Montfoer' C.
x
ontbr. C.
y
voirn. C.
z
Montfoerd' C.
a'
voirn. C.
b'
houdert B.
c'
dat zake ontbr. C.
d'
Heyn. C.
e'
verbeterd uit anders door radering van de s B.
f'
voir ander laghe scout i.p.v. danne laghe voer ander scout C.
g'
ontbr. C.
h'
Will. C.
i'
voirn. C.
j'
verbeterd uit ons door radering van de s B.
k'
Will. C.
l'
Gher. C.
m'
Nuwenroede C.
n'
Roetaerts C.
o'
Grawaert C.
p'
Meynaert C.
q'
de laatste h bovengeschreven C.
r'
Waerde C.
s'
Goedscalcs C.
t'
Zudenchē BC.
u'
Sy. BC.
v'
Benthē BC.
w'
Gh. B; Gher'dum C.
x'
Raph. B; Raporst C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zweder van Montfoort