Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X015v_083_1 ZH_G_X016r_083_2 C ZH_K_X021r_083_1 ZH_K_X021v_083_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 15v-16r, nr. 84 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Huesden.

In de marge, door andere hand: Hoesden.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 21r-21v, nr. 85 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Coop vanden lande van Huesden gedaen by den grave van Hollant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 192-193.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat een winterstijl is toegepast. Zie de kopnoot bij nr. ZH 21.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die dese lettere sullen sien jof horen lesen, wi Jan here van Zaffenbercha ende Sophiab vrouwe van Saffenberchc doen cont dat wi vercoft hebben enen hoghen prince ende enen moghenden heren Willamed grave van Henegouwene, van Hollandf etc. al dat goet dat ter heerlichede van Hoesdeneg toeh behoird dat in den lande van Hoesdenei gheleghen es, die borch ende al tgoed, uytgheseet erflich goedj eigenk dat man van gheinen herel enhout, omme twaelf dusend pond zuarter Tornoysem of enen coninx Tornoysen voer zestien penning gherekent, ende also vele meer als heren Gheraerdeo den here van Voernep, hair Otte van Kuyc, haer Arnoudq here van Randenroide segghen zullen na dien dat si dat goet vinden dat beter es; ende waer dat zake dat ons der herlicheyt yetr of ghinghe, des zulwi oec bliven toter drier heren segghen voernoemd. Ende wanneer die grave voerghenoemds ons hier of alvol ghedaen hevet alse dese drie heren voers. segghen dat ons ghenoech ghedaen es, so zullen wi Jan here van Zaffenberch ende Sophyat sijn wijf rumen aldese herlicheyt den grave voers. in manieren als hier voer ghesproken esu, ende up draghen alle voerwairde; ende alle brieve die wi daer of hebben, zullen wi vertien voer allen den ghenen daer dese heerlicheyt ane roerd, also als wi van rechte sculdich sien te doene. Voird waer dat zake dat onsen here den grave voers. des zegghen van desen drien heren voerghenoemd niet en ghenoechde alse an desen cope te blivene, zoe ghelove wi Jan here van Zaffenberch ende Sophiev sijn wijf in goeden trouwen onsen here den grave voerghenoemdw wederx te ghevene ende terumen die stat metter y vriheden binnen viertiennacht na den daghe dat si onse here die grave hevet ende hebben wil. Voird gheloven wi oec dat wi binnen desen zegghen bede noch scattinghe int land heyskenz noch setten en zullen, noch den Lomberdena' hoir jaer verlanghen, ten si bi wille ons heren des graven voers. Ende omme mere sekerhede deser voernoemder voerwaerden so hebben wi te borghe ghesetb' edele lude als heren Gherardec' here van Heymsberchd', heren Otten van Kuyc, heren Arnolde here van Randenroide alse zagweldee' mit ons; jof wi van ghebreke ghemaendf' worden, so sullen wi in comen ende onse borghen voers., of eyghelic eng' ridder voer hem, tote Dordrechth' in ene ersamei' herberghe te legghene, niet daer uyt te scheydene wi en hebben voldaen al die voerghenoemde voerwaerden.

Ende omme dat alle diej' voerghenoemdek' voerwaerden vast ende ghestade bliven, so hebben wi Jan here van Zaffenberch ende Sophyel' sijn wijf onse zeghele met zeghelem' onser borghen voers. ghehanghen an dese tieghenwoerden' lettere. Ende wi Gheraerdo' here van Heymsberchp' ende Otte van Kuycq' als borghen, ende wi Arnoud here van Randenroider' als zacweldes', hebben onse zeghele an dese lettre ghehanghen.

In kennesse al der voerwaerden die voer gheseyt ende gheloeft sient', ghegheven int jaer ons heren alsmen scrieft M CCC ende achtiene up onser Vrouwen dach alsmen die keersen dreecht.

a
r bovengeschreven B.
b
Sophie C.
c
Zaffenberch C.
d
Willaem C.
e
Heneg. B; Heyn. C.
f
Holl. BC.
g
Hoesdune C.
h
t verbeterd uit d B.
i
Hoesdone C.
j
na de d een geradeerde s B.
k
lezing onzeker vanwege enkele gecorrigeerde letters na eig (e uit i (?), waarna drie stokken gevolgd door een geradeerde et-abbreviatuur) B; ende met (m met et-abbreviatuur), waarna later een andere hand vóór deze twee woorden boven de regel eyghen invoegde C.
l
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
m
Tor. B; Torn. C.
n
Tor. BC.
o
Gher'de C.
p
Voirne C.
q
Aernoud C.
r
eyt C.
s
voirn. C.
t
Zophie C.
u
boven de regel toegevoegd C.
v
Zophie C.
w
voirn. C.
x
na de r nog een doorgestreepte letter B.
y
hier een geëxpungeerde b C.
z
de letters ysken door andere hand op rasuur B; eyschen C.
a'
Lomb'den BC.
b'
bor- | ghe set C.
c'
Gher'de C.
d'
Heymsberghe, gecorrigeerd uit het ervóór geschreven en doorgestreepte Heemsk'ke C.
e'
zaecwelde C.
f'
ghamaent C.
g'
een C.
h'
Dordr. C.
i'
eersūme C.
j'
ontbr. C.
k'
voirn. C.
l'
Zophie C.
m'
het woord geschreven om een gaatje in het perkament C.
n'
tieghenwoerdegher C.
o'
Gher. C.
p'
Heymsb'ghe, gecorrigeerd uit het ervóór geschreven en doorgestreepte Heysk'ke C.
q'
Cuuc C.
r'
Randenrode C.
s'
zaecwelde, de eerste letters op rasuur C.
t'
sinen C.
Oorkonder: Jan heer van Saffenberg en zijn echtgenote Sofia vrouwe van Saffenberg
Destinataris: graaf Willem III