Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X017v_096_1 ZH_G_X018r_096_2 C ZH_K_X023v_096_1 ZH_K_X024r_096_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 17v-18r, nr. 97 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dordrecht.

In de marge, door andere hand: Dordracum.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 23v-24r, nr. 98 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 155-156, ad 1315 april 1.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De tekst van deze oorkonde is ook geïnsereerd in een vidimus d.d. 1339 februari 17, door graaf Willem IV; zie nr. WI 265. Tekstuele varianten daaruit zijn in de onderstaande editie geannoteerd onder het sigle D.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc.d maken kont allen ludene dat wi bi rade ons Raeds onsen lieven ghetrouwen poirtren van Dordrechtf, omme menighen trouweng dienst die si dicke wile ghedaen hebbenh vlitelike i ende ghetrouwelike onsen vordren ende ons ghedaen hebben ende altoes bereet sien te doene, aldusghedane vriheden als in desen brieve bescreven staen ghegheven hebben ende gheven met desen tyeghenwordighen brieve, ewelike blivende binnen onser voirnoemder poirte van Dordrechtj.

Datmen alle jare des dinxendaghes, des woensdaghes ende des donresdaghes na Beloken Paeschen ende na Beloken Sinxen ende na Versuoren manendach nak Keersdaghel ghedinghe houden sal dat men hieten zal poirter ghedinghe.

Ende so wie die binnen Dordrecht ende binnen anders datter vriheyt van Dordrecht toe behoirdm an erve jof an huze coemt met cope, met huwelike jof n dat hem ghegheven word jof ane coemt van besterfte jof met pandinghen na den rechte van der stede voerseyd, ende dat betoeghe int poirter ghedinghe, ende na dier tijd dat hijt ene warve int poirter ghedinghe betoecht hevet besit een jare ende enen dach onghekalengierd, dat hem na die tijd gheenrehande antale noch gheenrehande calaingieo deren en zal anp swilkenq goede van yemans weghen des dat goed voirmaels gheweestr hadde, het tens ware dat zake dat yement die op swilken goede tesegghene hadde alle die tijt buten slands gheweest hadde ende dat kenlijc ware, die mochte binden eirste zes weken van dien dat hi binnen Dordrecht quame swilc goed antalen ende recht daer of vorderen van dat hiret op te segghene hadde.

Ende alle dese voers. dinghe sien ghedaen behoudenliken verweesden kinderen hairs rechte na den rechte dat van outsu binnen Dordrecht gheweest hevet, dats te wetene dat en ghiene wesen kindren goed vervremden en mach noch onterven van goede datv si in versterven ent voir oghenw es, henx si bi haren gheboren voghet ende bi haren ghemeeneny z vreende ende omme haren orbare, ende voer scepenen.

Voird so wie van scepenen binnen Dordrecht van onsen rechtera' eens vonnessen vermaend word ende dat vaet, dat hi binnen dien viertienachtenb' naest comende van dat hijd ghevaet hevet datc' voird brenghen moet ende uten; ende die ghene die dat ghevaet hadde des niet en dade ende tsien utersten daghe binnen banne niet en ware jof niet voird comend' en mochte dat vonnesse tuten, so moet onse rechter, so wie dat e' hi si, bi tijde dat vonnesse an anderenf' van deng' scepenen die daer voir oghen sien vraghen ende die moetenh' dat vonnesse binnen dien zelven daghe voirt brenghen ende uten. Ende es dat zake dat dat vonnesse des zelfs daghes niet ghewijst en word, soe moet onse rechter scepeneni' ghemeenlike die dan binnen banne sien manen te gaen legghen up hoirs selfs coste, ende niet op der stede cost van Dordrecht voers., in ene herberghe daer hise in wijst bi goed donkene des meysten hoepsj' van scepenen ende van rade, ende niet ute dien huse te sceydene eer dat vonnesse ghewijst esk', op die boeten van zestich ponden; dats te wetene so wie dat ute dien huse van hem luden eer sceyde eert fonnesse ghewijst sil', dat hi die boete verboerdem', ende dieghene die legghende blive niet. Ende so wie vann' dien raetsmanneno' hare ghezellen tharen rade als tote swilken vonnesse van scepenen of van haren ghewaerden bode tote hem omboden ware ende daer toe niet en quame op dat hi binnen banne ware, die moet die rechter manen met den scepenen te comen legghen op sijns selfs cost in die selve herberghe, ende niet daer uyt te sceydene eer hi op sijn eed dien hi zuoer alsp' hi raeds man word sijn goed dinken gheseyt hadde van dien vonnesse denq' scepenen dien omboden hadde, ende dat op die boeten van zestich ponden. Voird so wilken tiden dat die ghene die buten banne sien, sien sir' scepenen ofte raed, binnen banne comen, so moetse onse rechter manen in die herberghe met den anderen comen tes' legghen in diert' zelver manieren ende op die selve pene alst voerscreven es. Ende waer dat zake dat onse voernoemde rechter so wilken tiden dats te doen ware van vonnessen dat ghevaet ware ende andren te vraghene, ende niet vraghen en wilde oft van scepenen ende Raet te manen te legghene niet manen en wilde, so u' en souden scepenenv' te ghenen rechte mit hem sitten eer hi daer toe ghedaen hadde dat hem daer toe behoird te doene ende hier voerscreven staet. Ende alle dese voirscreven dinghe zullen wesen sonder enigherhande arghelist.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voerscrevene dinghe eweliken vaste ende ghestade blive, so hebben wi desen tyeghenwoirdighen briefw' ghedaenx' zeghelen met onsen eyghen seghele ende mit onser voerghenoemder stede zeghele van Dordrecht, die ghegheven was int jaer ons Heren M CCC ende vijftiene op den eirsten dach iny' aprille.

a
Will. CD.
b
Heneg. BC; Heynn. D.
c
Holl. BCD.
d
van Zeland ende here van Vriesland i.p.v. etc. D.
e
ende kenlijc allen den ghenen die desen brief sien sullen jof horen i.p.v. allen luden D.
f
Dordr. BCD.
g
ghetrouwen CD.
h
ghedaen hebben ontbr. D.
i
hier en in de volgende twee regels om een scheur in het perkament heen geschreven D.
j
hier en hierna (met uitzondering van de laatste vermelding) afgekort Dordr. C; steeds Dordr. D.
k
aldus C; van, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
l
dat is de maandag na Dertiendag, 6 januari.
m
volgorde: toe behoirt van Dordr. C.
n
hier met D.
o
la bovengeschreven B; kalengieringhe C; calaunge, met de u bovengeschreven D.
p
in C; van D.
q
sulken (ook hierna deze vorm) CD.
r
weest D.
s
en CD.
t
dattet i.p.v. dat hire D.
u
oust B.
v
dair D.
w
o gecorrigeerd en h bovengeschreven B.
x
en C.
y
de laatste twee letters op rasuur, met donkerder inkt B.
z
hier en hierna om scheuren en zwakke plekken in het perkament heen geschreven C.
a'
recht D.
b'
binnen drien vierne nachten D.
c'
d gecorrigeerd B.
d'
uuten D.
e'
hier sake dat, waarna enige tekst op rasuur D (zie volgende noot).
f'
hi si bi tide dat vonnisse an anderen op rasuur D.
g'
ontbr. D.
h'
moet BD; moten C.
i'
soe penen (sic) D.
j'
meystenhoeps, gescheiden door een verticale streep B.
k'
si D.
l'
worde D.
m'
eind-e gecorrigeerd B.
n'
dat D.
o'
raestmannen B.
p'
doe C.
q'
dien C.
r'
ontbr. D.
s'
volgorde: te comen D.
t'
der C; d' D.
u'
hier en in de volgende regel om een scheur in het perkament heen geschreven D.
v'
ontbr. D.
w'
brieft met de e bovengeschreven C.
x'
doen C.
y'
van D.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Dordrecht