Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X018v_098_1 C ZH_K_X024v_098_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 18v, nr. 99 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Schoenhoven.

In de marge, door andere hand: Scoenhoven.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 24v, nr. 100 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Previlegie van tholvry te a vairen ende anders gegeven die van Schoenhoven.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 285. – Waller Zeper, Jan van Beaumont, p. 384, nr. 78.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allen luden dat wi om bede ende versoeke van onsen lieven broeder heren Janne van Henegouwene, here van Byamondf, ghegheven hebben sinen poirters wonende binnen der poirte van Scoenhoven al sulke vrihede als hier na ghescreven staet.

In den eersten dat si tollen vri varen voir al onse tollen van onsen gravescip van Hollandg ende alse vry te wesen alse anders onse vrye steden, ende nerghent scot te gheven van horen goede dan binnen Scoenhoven also verre als si hoir poirtrecht houden alse recht es, uyt gheset onse oude bede ende onse oude scoet dat wi van ouden ghehat hebben.

Voirt wat scepenen wisen van Scoenhoven, recht tewesen binnen Scoenhoven; ende wat vonnesse des si niet vroet en sien, dat zullen zi halen Tordrechth.

Voird soe wie vrede breket die binnen Scoenhoven ghenomen es, die zalt beteren met sinen live ende met sinen goede also verre als hi dair of verwonnen word met scepenen jof met twien wittachtighen poirters van ghetrouwen bedde, elc tote tien ponden ghegoed jof dair boven; ende die vrede zalmen houden alse wide alse die zonne op ende toe ghaet.

Voirt nerghent te recht te staen dan binnen vrien stedeni, het en si dat si hem verwilcoren voir enighen ghewaerden rechtere ende voir zeven buren jof voir scepenen; jof dat si erghent mesdaden ende mense metter verscher daet begrepe, dat souden si beetren alse dair recht ware dair si mesdeden.

Alle stucken voerscreven  sonder alre hande arghede, ende behouden onser heerlichede ende onser graveliker ghewelt.

Ende omme dat wij willen dat alle dese stucken voirscreven wel ende vast, zeker ende ghestade ghehouden bliven van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende horen nacomelinghen, hebben wi desen brief doen bezeghelen met onsen groeten zeghele uuthanghende. Ghegheven inden Haghe des dinxendaghes na meye dach int jaer ons Heren Mo CCCo twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Zudensemk Bentheml, Gherardm de Raporst, Enghebrechtn et commune consilium.

a
hier en hierna om een gerepareerde scheur heen geschreven C.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
Holl. C.
e
Heneg. C.
f
Bayumond C.
g
Holl. BC.
h
Tord't B; Tordr. C.
i
vriensteden B.
j
ontbr. B.
k
Zuden. BC.
l
Benth. B; Benthē C.
m
Ghe BC.
n
Enghebr. B; Engh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Schoonhoven