Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X020r_107_1 C ZH_K_X026r_107_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 20r, nr. 106 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Heren Woutter Bana, Jan heren Gillis z. ende Goidscalc heren Heynen z. etc.; Dordrechtb.

In de marge, door andere hand: Tolne ende wissel Tordrechtc verpacht om IIIC LX lb. Hollandsd sjaers. – Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 26r, nr. 107 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 290.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaeme grave van Henegouwenf, van Hollandg etc. maken cond etc. dat wi heren Wouter Bauh, poirter van Machleni, Jan heren Gillijsj zone ende Goedscalc heren Heynnenk zone, onser poirters van Dordrechtl, verpacht hebben onse tollen endem onse wissel binnen onser poirte van Dordrechtn voers. met alsulken rechte alst hair toe comen es tote vier jaren toe naist comende, daer die jaerscaren van der tollen of in ghaen zullen nu op sinte Urbaens dacho ende van p wissel op onser Vrouwen dach midoechstq naist comende; hier of sullen si ons van pachte jaerlix gheven van der tollen twie hondert pond ende van denr wissel hondert ende zestich pond, dat coemt drie hondert ende zestich pond Hollandss elcs jaerst tevoren int beghinsil ende int eerste van den jare. Ende waer dat binnen deser tijd enich ghemene oirloch worde, dat zouden wi selve versien also dat sijs sonder verlies bleven van den pachte ende van der tijd dat dat durede. Ende van allen boeten die daer of vallen zullen binnen der tijdu van den pachte boven twintich s., die boete die zullen wi selve hebben die ene helfte ende si lude die ander helfte; ende die ander boeten beneden twintich s., die boete zullen zi op heffen. Vord waer dat zake dat hair Wouter Bauv voers. ons enich ghelt liende bi onsen open brieven binnen der tijd voers., zoene souden wi hem niet dair uyt doen voer die tijd dat wi hem darof voldaen hadde.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven Tordrechtw sonnendaghes na half meye int jaer ons Heren dusend drie hondert twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemx camerlinc.

a
aldus B.
b
Dordr., door andere hand toegevoegd B.
c
Tordr. B.
d
Holl. B.
e
Will. BC.
f
Heneg. BC.
g
Holl. BC.
h
of mogelijk Ban B.
i
Machelen C.
j
Gielijs C.
k
Heynen C.
l
Dordr. BC.
m
van C.
n
Dordr. C.
o
25 mei.
p
hier ontbr. wel het woord der BC.
q
15 augustus.
r
der C.
s
Holl. BC.
t
sjaers C.
u
termijn door andere hand boven de regel toegevoegd B; tijd boven de regel toegevoegd C.
v
of Ban B.
w
Tordr. C.
x
Will. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Wouter Bau, poorter van Mechelen, en Jan heer Gillisz. en Godschalk heer Heinenz, poorters van Dordrecht