Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X020v_110_1 C ZH_K_X026v_110_1 ZH_K_X027r_110_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 20v, nr. 109 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jan heren Gillis z. ende Ghijsbrecht Maleghijs z. etc. aroerende de gruyte, Dordrechtb.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 26v-27r, nr. 110 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Vande gruyte Tordrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 289-290.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande etc. maken cond allen luden dat wi verpacht hebben Janne sheren Gillijsf sone ende Ghisebrechtg Maleghijsh, onsen poirters van Dordrechti, onse grute tote Dordrecht in alle den rechte dat se onse voerdersj grave van Hollandk hier te voren ghehouden hebben, sonder arghenlist, dat es te wetene in manieren alse hier na ghescreven staet. Waer dat zake dat yemende brouwede binnen der vrihede van onser poirte van Dordrecht zonder die grute diemen ghift in onse gruythuys Tordrechtl, die zoude verboren dat bier ende drie pond also dicke als hijt dede ende ment op hem proeven mochte. Waer oec yemant die grute brochte binnen der vrihede van Dordrecht, die verboirde tien pond Hollandsm ende die grute alse dicke als hijt dede ende ment op hem proeven mochte. Voerd waer yemand die grute makede sonder int gruythuys, die verboirde tien pond Hollands also dicke als hijt dede ende die grute meden ende ment op hem proeven mochte. Voird zalmen van elken hoede gheven tien groete Tornoyseo. Vord so zullen zi gheven zulke grute alsmen toet desenp daghe ghegheven hevet. Ende desen pachte ende dese voerseyde grute zullen zi houden te pachte van des zonnendaghes na ons Vrouwendach te half oesteq die naist coemt r, s vier jaer dair na volghende elcs jaers omme twie hondert ende viertich pond Hollands; ende van desen pachte voerseyd zullen si ons betalen tgheld van den eersten t jare tote onser Vrouwendaghe ter lichtmisseu, ende also van jare te jare tonser Vrouwendaghe ter lichtmisse also vele ghelts voers. tote dier tijd dat die pacht van den voerseyden jare uyt es. Ende hier bi zullen wi hem doen levrenv onse gruythuys ende die alamen die ten gruythusew horen zonder horen coste; ende so wat dat si dair an leyden ende dat huys endex die alamen niet ombereny en mochten, diez zouden wi hem doen of corten van horen pachte, ende dat te versiene ende te levren bi onsen baliu ende rentemeyster van Zuythollanda' na dien dats behoeven zal. Voerd waer dat zake dat binnen deser tijd enich ghemene oirloch woirde jof datmen also vele brouwede aels binnen onser poirte van Dordrecht, waer bi dat sier te zere mede gheaechtertb' waren ende an verliesen souden, dat zouden wi zelve versien alse redelike ware. Ende ombieden ende bevelen narenstelike onsen baliu van Zuythollandc', scoute, scepenen ende Raed van onser voerseyder poirten dat si onse gruyte voers. houden ende doen houden in alsulken rechte ende op zulke boete alse hier voren ghescreven staet.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven Tordrechtd' des zonnendaghes na half meye int jaer ons Heren M CCC twie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, dominum Zudenseme', Benthemf' et alios.g'

a
het volgende door andere hand B.
b
Dordr., door een derde hand B.
c
Will. C.
d
Heneg. BC.
e
Holl. BC.
f
Gielijs C.
g
Ghizebrecht C.
h
Malenghijs C.
i
Dordr. BC, hierna steeds zo verkort.
j
e uit een rechte stok B.
k
Holl. BC.
l
Dordr. C.
m
Holl. BC, hierna steeds zo verkort.
n
ende die grute mede wel te lezen vóór also dicke als hijt dede BC.
o
r gecorrigeerd, mogelijk uit y B; Torn. C.
p
tesen i.p.v. toet desen C.
q
15 augustus.
r
hier in vier jaer dair na, doorgestreept B.
s
hier in, doorgestreept BC.
t
hier daghe, doorgestreept B.
u
2 februari.
v
leveren C.
w
gruyt onder de regel toegevoegd B; idem boven de regel toegevoegd C.
x
vóór de e een onduidelijke (gecancelleerde?) letter B; vóór de e een geëxpungeerde d C.
y
enberen C.
z
dien C.
a'
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
b'
gheachtert C.
c'
Zuytholl. BC.
d'
Tordr. BC.
e'
Zuden. B.
f'
Benth. B.
g'
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Gillisz. en Gijsbrecht Malegijs, poorters van Dordrecht