Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X021r_112_1 ZH_G_X021v_112_2 C ZH_K_X027r_112_1 ZH_K_X027v_112_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 21r-21v, nr. 111 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Huesden.

In de marge, door andere hand: Homagium.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 27r-27v, nr. 112 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Manscip gedaen by Jana van Huesden ende Jan vanden Helshoute, elcx van C lb. Tornoisb sjaers, den grave van Hollant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 295.

Voor de uitspraak zie nr. BR 17; vgl. voorts nr. ZH 127.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die dese letteren zullen zien jof horen lesen, wi Jan van Hoysdaen ende Jan van den Elshoutec, knapen, saluyt ende kennesse der waerheyt. Wi maken cond allen luden dat wi enen hoghen ende moghenden prensche, onsen lieven here haren Willaemd grave van Henegouwene, van Hollandf, van Zeellandg ende here van Vrieslandh, hulde ende trouwe ghesuoren hebben, ende hebben hem manscep ghedaen elc van ons beyden van hondert pond zuarter Tornoyse syaers, die wi hem wel ende zeker besetten zullen op zeker goed dat wi van hemi houden te liene als hier na ghescreven staet, dat elc van ons bi hem zelve tote Berghenj in Henegouwenk hem opdrochl ende bewisede van sinen eygheliken goede; want alsom gheseghet was int segghen dat die here van Voirne, die here van Machlenn, die here van Arcle ende mijn here Rotgier van Levedale zeyden. Dat es te wetene: ic Jan van Hoysden hebbe minen lieven here den grave voernoemdo op ghedraghen ende bewiset over hondert pond zuarter Tornoysep sjaers, die ic van hem houde te liene, drie hoeve lands, elke hoeve van twintich morghe, legghende int Hesemensq gherechte, item twintich morghen lands int Bardewijx gherechter dat gheheten es die Waerfs van Dover, ende vijf morghen lands in Baerdewiker broec die Arnoudst Starkenu waren; ende ic Jan van den Elshoute voerscreven hebbe minen here den grave voerseyd op ghedraghen van minen eygheliken goede ende bewiset over hondert pond zuarter Tornoysev sjaers, die ic van hem houde te liene, in den eersten vive ende viertich morghen lands legghende in Oude Hoesdaen die waren heren Clays van der Merewedew, item in den waerd te Oude Hoesden een ende twintich morghen lands die Gheraerdsx van Wiken waren, item zeestieny pond zuaerter Tornoysez sjaers an Arnouds erve van Coelne legghende te Ghender. Ende hebben gheloeft ende gheloven elc van ons beyden bi hem in goeden trouwen, sonder arghenlijst, voir ons ende voir onsen nacomelinghen onsen lieven here den grave voerscreven ende sinen nacomelinghen alsulc goed als hem elc van ons beyden bewijst hevet alse voerseyd es over hondert pond Tornoysea' sjaers, vol ende goet te doene toter waerde voerseyd, ende ontcommeertb' ende onbeslet te sienc' van allen losend' eysken jof allen anderen zaken dier yemant op te segghen mochte hebben. Ende al dit voerseyde goed hevet ons onse lieve here die grave voers. verliet van hem te houden te liene ende hevet ons tote siere manscip hier of ontfaen, elc van ons beyden van hondert pondene' Tornoysef' sjaers, sonder ergheyt.

Ende omme dat wi willen dat alle dese zaken voerscreven zeker, vast ende ghestade bliven ende wel ende trouweliken ghehouden van ons ende van onsen nacomelinghen, hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghelen; ende omme die mereg' zekerhedeh' i' zo hebben wi ghebeden ende biddenj' enen edelen man mijnen heren Janne van Baerlaerk', man mijns heren des graven voerseyd, dat hi dit bezeghelt hevet met ons ende op ons. In oirkonde der zaken voerscreven ghedaen te Berghen in Henegouwenl' op sintem' Jans dach te midde zomer int jaer ons Heren dusend drie honder twie ende twintich.

 

n' Hanc litteram habet Mathias balivuso' de Zuythollandiap'.

a
verbeterd uit den here C.
b
Torn. C.
c
Helshoute C.
d
Will. C.
e
Heneg. BC.
f
Holl. BC.
g
Zeell. B; Zeel. C.
h
Vriezeland C.
i
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
j
Berghē B; Bergh. C.
k
Heneg. B; Henegh. C.
l
up droech C.
m
al | soe B.
n
Machilen (de i onzeker) C.
o
voernoend B.
p
Torn. C.
q
aldus BC.
r
ghesechte, met de s op rasuur B.
s
Waerp BC, de p gecorrigeerd tot f (?) C.
t
Arnoud C.
u
Starkor C.
v
Torn. C.
w
M'ewede BC, met een uitgeveegde afkortingsstreep boven de eind-e B.
x
Gherets C.
y
zestien C.
z
Torn. BC.
a'
Torn. BC.
b'
onbecommert C.
c'
te sien ontbr. C.
d'
het einde van het woord op rasuur B.
e'
pond C.
f'
Torn. BC.
g'
merer C.
h'
zekehede B.
i'
hier een geëxpungeerde b C.
j'
bid verbeterd uit ene B.
k'
Barlaer C.
l'
Heneg. B.
m'
tussen op en sinte een r of de aanzet van een andere letter beginnend met een korte stok B.
n'
hier C.
o'
tussen l en s een stok teveel B.
p'
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
Oorkonder: Jan van Heusden en Jan van den Elshout, knapen
Destinataris: graaf Willem III