Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X023v_120_1 ZH_G_X024r_120_2 C ZH_K_X029v_120_1 ZH_K_X030r_120_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 23v-24r, nr. 119 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Dat ambocht van Houtghiesen.

Aan het eind van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 29v-30r, nr. 120 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Privilegie gegeven den inwoonders vanden ambochte van Hout Ghiesen, gelegen tusschen Podersins ambochte ende die prochi van Slidrecht.

Aan het eind van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 271-272, ad 1322 januari 1.

Voor het in de afsluitende notitie genoemde handvest voor het gemene land tussen Lek en Merwede zie nr. ZH 66. De tekst van de onderhavige oorkonde is daaraan ontleend. Op 28 maart 1323 volgde nog de uitvaardiging van een eveneens bijna gelijkluidend privilege, voor de ingezetenen van de ambachten Alblas, Blokweer en Donkersloot (nr. ZH 125).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kenlicd ende cond allen ludene dat wi aneghesien hebben groete node van vloeden, van diken ende anders menigherande onghewallef in den ambochte van Houtghiesen, dat Thielmang dieh Moilnair nu ter wilen van ons houd, gheleghen tusken Poedersinsi ambochte ende die prochy van Slidrecht, ende hebben ghegheven ende gheven met desen open lettren voir ons ende voir onsen nacomelinghen bi rade ons ghemiens Raeds onsen goeden ghetrouwen luden, wel gheboren, ghemeenten ende haren nacomelinghen die wonen jof wonen zullen inden voerseyden ambochte alzulke dinghe als hier na ghescreven staen, eewelike teghedurenj.

In den ersten dat elc mensch, wie dat hi esk, wane dat hi comet jof te wat rechte dat hi hoird, die woend binnen den voerseyden ambochtel, erven zal na siere doet sijn eyghelike goed op sine rechte boerne arfnamen van maechscappen; ende es dat zake dat sine erfnamen niet binnen landem en sien, so zalmen tghoet setten in ghetrouwer ware bi ons ende bi den ambochts here jaer ende dach na der doet tehoudene ter erfnamen behoef. Ende zo wat goed dat besterft van onsen dienstluden, dat zalmen tenden jare ende daghe al ghehiel tonser behoef ontvaenn; ende zoe wat ghoede dat besterft van oerlanscheno luden, dat zalmen delen tenden jare ende daghe, ons twiedeelp ende den ambochts here tderdendel.

Soe wie dat woend binnen den voirghenoemden ambochte, die en zal in ghiennenq borchtochten van doet slaghe noch van leemten met en ghiennen rechte noch bi beduanghe worden ghewonnen, noch sijn goed, hine wille borghe worden bi sinen vrien willer; maer hi zal sinen maghen ghevens hare gherechte maechzoene, dat es te verstaene elken aftersten kinde vijf scellinghe Hollanschet ende elken maechu daer na gherekent alsoe alse hi gheboren es.

In denv waterscap van der Alblaes zoe en zal en ghien water meirw gheleyt noch gheoirloft worden bi ons noch bi onsen nacomelinghenx na der tijd dat dese letter ghescreven was.

Zoe wanneer dat ghebrec es groet jof cliene an slusen, an zilen, an hoelen, an bregghen ende an waterkeringheny onser goeder ludenz voir ghenoemd, so zullen zi vrilike ende ombelet van onsen weghen anevaen ende maken met haren waersmannen alsoa' alse des ambochts oirbair es; ende wib' dat onwillich es sijn gheeltc' te ghevene tote dien werke, dair zalt onse dijcgrave voir uytlegghen ende nement weder van hem an twiscattend' e' ghelde jof an vierscatten panden.

Onse dijcgrave van dien f' waerde zal scouwen jof doen scouwen van onsen weghen g' twaterscap van derh' Grave ende vani' der Alblaes van den Vulenj' damme toe ende voerd van Alblaser damme buten tote den diepen van der Meerwedek' met vijfl' waersmannen van vijf ambochten hier na bescreven: van Bloclandm', van Moelnaersgrave, van Ghisen, van Brandwijc ende van Alblaes; ende alle scouwen, alle scieringhe ende alle kuere die dese voirghenoemde waersmannen kueren ende legghen in den voerseyden waterscappe bi haren eede omme des lands oirbaer, die zal onse dijcgrave doen houden ende voldoen van onsen weghen. Ende waer dat eenich van desen voerseyden waersmannenn' onwillich ware dit voerseyde waterscap te bescouwen alst voers. es, so zalmen voir elken onwilighen waersmanne enen anderen nemen wonende in den ambochte van Ghiesen also verre alset watert in den voirs. waterscappe, ende dieo' zullen scouwen in allen rechte alst voirscreven es.

So wanneer een mensch sterft die woent binnen den voirseyden ambochte, so zullen sine erfname zijn goed anevaen ende deelen met eerre verticht, ende daer of zal elc erfname gheven den ambochts here twie scellinghe Hollanschep' ende niet meer.

Ende alle pointen voirscrevenq' zullen wesen behouden onser heerlichede ende sonder allen arghenlist.

Ende omme dat wir' Willaems' grave van Henegouwent', van Hollandu', van Zeelandv' ende here van Vrieslandw' willen dat alle dese voirscrevene dinghe onsen goeden ghetrouwen luden voirghenoemd sonder arghenlist van ons ende van onsen nacomelinghen x', van allen baliuwen van Zuythollandy' daer in ghehouden ende bevreet worden, so hebben wi dese letter open bezeghelt met onsen zeghel uythanghende. Ghegheven tote Dordrechtz' in den jare ons Heren dusend drie hondert twie ende twintich op den Jaers dach.

 

¶ Ende die groete brief diet ghemene land tuschen Lecke ende Merewedea'' ghehad soude hebben van desen zelven rechte, dien ghaf Gherardb'' Willaemc'' den camerlinc Tordrechtd'' op den dach voirscreven.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, Zudenseme'', Benthemf'', ser Gillijsg'' f., Mathijs Renghersh'' f. et alios.

a
Will. BC.
b
Heneg. BC.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in enkele vouwen in het perkament B.
e
maken cond etc. i.p.v. maken kenlic ... luden C.
f
na de eind-e een direct uitgeveegde n B; ongheval C.
g
Tielman C.
h
i bovengeschreven B.
i
Podersins C.
j
te duren C.
k
hies, de woorden gescheiden door een verticale streep B.
l
het woord geschreven rond een gaatje in het perkament C.
m
slands, met de eind-s bovengeschreven C.
n
verbeterd uit anevaen B; ontfaen C.
o
eerlanschen C.
p
de tweede e bovengeschreven B; te duiendeel C.
q
i verbeterd uit e B.
r
vrienwille B.
s
door andere hand verbeterd uit houden C.
t
Holl. C.
u
e bovengeschreven C.
v
der C.
w
meer C.
x
nachomelinghen met de eerste h geëxpungeerd B.
y
wateringhen C.
z
boven de d een overtollig afkortingsteken voor er B.
a'
ontbr. C.
b'
wie met erachter een geëxpungeerde n C.
c'
ghelt C.
d'
twiescattighen C.
e'
hier panden, doorgestreept B.
f'
hier dien herhaald B.
g'
hier en in de volgende drie regels om een gat in het perkament heen geschreven C.
h'
dier C.
i'
v verbeterd uit a B.
j'
Wlen B; Wulen C.
k'
M'ewede C.
l'
v verbeterd uit w door uitvegen van de eerste haal daarvan B.
m'
Bloclant C.
n'
r bovengeschreven B.
o'
bovengeschreven C.
p'
Holl. C.
q'
ontbr. C.
r'
ontbr. C.
s'
Will. C.
t'
Heneg. BC.
u'
Holl. BC.
v'
Zeel. C.
w'
Vriezel. C.
x'
hier ontbreekt mogelijk de zinsnede hem ende haren nacomelinghen ewelike wel ghehouden worden ende BC (aangevuld naar nr. ZH 66).
y'
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
z'
Tordr. i.p.v. tote Dordrecht C.
a''
M'ewede C.
b''
Gher. BC.
c''
Will. BC.
d''
Tordr. C.
e''
Zuden. B; Zudn. C.
f''
Benth. BC.
g''
Gill. BC.
h''
Rengh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ingezetenen van het ambacht van Oud-Giessen