Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X024r_121_1 C ZH_K_X030r_121_1 ZH_K_X030v_121_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 24r, nr. 120 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jacop Neve ende Aleita sijn wijff.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 30r-30v, nr. 121 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Updracht van een huys binnen Dordrecht genoempt Vruechdenborch, ende wederomme ontfaen ten rechten erfleen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 111.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaemb grave vanc Heneghouwend, van Hollande etc. maken cond allen luden dat voir ons quamen ende voir onse manne Jacop Neve ende Alijtf sijn wijf, sheren Jans  dochter veren Diedewijng zoens, ende hebben ons op ghedraghe die ene helfte van den stienhuse dat men hiet Vroechdenburchh ende dair si in ter willei beyde in woenen binnen Dordrechtj, wilke voirseyde halve huys wi hem beyden voirseyd wederk verlijt hebben ende verlienen van ons te houden ende van onsen nacomelinghen tote eenen rechten eerfliene. Ende die l ander helfte van desen voirseyden huse, die Alijtm voirsz. van ons houdende es, die verlie wi Jacop Nevenn ende Aleydeo sinen wive, bi wille ende bi concentep Aliden voers., van ons ende van onsen nacomelingen te houden ten rechten eerfliene, in manieren so wie van hem beyden voers. lanxste levet, die zal besitter bliven in desen voerscreven ghehelen huse alsoq langhe als hi jof si liven zal; ende tendenr hoire twier doet voirnoemds zoe zal dit voirscreven huys versterven op Jacopt ende Alidenu voirseyds erfnamen, alse groet als elc van hoer twier arfnamen dair an gheboren es.

In kennisse van deser dinc hebben wi dese letter bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Here M CCCo twie ende twintich op den Jaers dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemv, Benthemw et alios.

a
ei verbeterd uit ij B.
b
Will. BC.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
Heneg. C.
e
Holl. BC.
f
Alijd C.
g
in de laatste twee letters gecorrigeerd B.
h
de tweede r door andere hand bovengeschreven B.
i
wilen C.
j
Dordr. C.
k
we onduidelijk B; het woord ontbr. C.
l
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven B.
m
Alijd C.
n
verbeterd uit Nouten C.
o
Aliden C.
p
de tweede c onduidelijk vanwege een correctie B.
q
alse B.
r
de eerste drie letters gecorrigeerd B.
s
voirnoend B.
t
Jacobs C.
u
Alyden C.
v
Zuden BC.
w
Benth. B; Benthen C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob Neve en zijn echtgenote Aleid heer Jansdr. vrouw Diedwienzoons