Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X024v_125_1 ZH_G_X025r_125_2 C ZH_K_X031r_125_1 ZH_K_X031v_125_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 24v-25r, nr. 124 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Voirne, aAlblaes.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 31r-31v, nr. 125 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 308.

Eerdere handvesten, voor de inwoners van de streek tussen Merwede en Lek en van het ambacht van Oud-Giessen, hebben een vrijwel gelijkluidende tekst (zie nrs. ZH 66 en 120).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond allene luden dat wi ane ghesien hebben grote node van vloede, van diken ende anders menigherande ongheval in ambochten van Alblaes, van Bloewaerf ende van Donkersloteg, die onse nichte van Voirne nu ter wilen van ons houd, ende hebben ghegheven ende gheven met desen openen letteren voir ons ende voir onse nacomelinghe bi rade ons ghemeens Raeds onsen goeden ghetrouwen luden, wel gheboren, ghemeenten ende haren nacomelinghen die wonen jof wonen zullen in den voirseyden ambochten alsulke dinghe als hier na ghescreven staenh.

In den eersten dat elc mensche, wie dat hi es, wane dat hi comet jof te wat rechte dat hi hoirt, die wonet binnen den voirseyden ambochten, erven zal na siere doet sijn eyghelike goed op sine rechte gheboirne erfnamen van maechscippeni; ende es dat zake dat sine erfnamen niet binnen lande en sien, so zal men tgoed setten in ghetrouwer waren bi ons ende bi den ambochts here jaer ende dach na derj doet te houdene na der erfnamen behoef. Ende so wat goede dat besterftk van onsen dienst luden, dat zalmen tenden jare ende daghe al gheheel tonser behoef anevaen; ende so wat goed dat besterft van onlanschenl luden, dat zalmen delen tenden jare ende daghe, ons twiedeel ende den ambochts here terdendeel.

So wie dat wonende es binnen den voirghenoemdenm ambochte, die en zal in ghenen borchtochten van doet slaghen noch van leemten med en ghienen rechte noch bi beduanghe worden ghewonnen, noch sijn goed, hi en wil borghe worden bi sinen vrien wille; mar hi sal sinen maghen gheven hair rechte maechzoene, dat es teverstane elken achter zuster kinde vijf scellinghe Hollandsn ende elken macho dair na gherekent also als hi gheboren es.

In der waterscap van der Alblaes so ensal en ghien water meer p gheleyt noch gheoirloft worden bi ons noch bi onsen nacomelinghen na dier tijd dat dese letter ghescreven was.

Soe wanneer dat tghebrectq es grote jof cliene r an slusen, an zilen, an holen, an bregghen ende an waterkeringhens onser goeder luden voirghenoemdt, so zullen si die vrilike ende ombelet van onsen weghen anevaenu ende maken met haren waersmannenv also alse des lands oirbaer es; ende wie dat onwillich es sijn ghelt te ghevene tote denw x werke, daer zalt onse dijcgrave voren uytlegghen ende nement weder van hem an twiscatteny ghelde jof ane vierscattenz panden.

Onse dijcgrave van dien waerde sal scouwen jof doen scouwen van onsen weghen twaterscap van dena' Grave ende van der Alblaes van den Vulendammeb' tote Alblaser damme toe ende voird van Alblaser damme buten den diepe van der Merewedec' met vijf waersmannen van vijf ambochten hier na bescreven: van Blocland, van Moelnaersd' grave, van Ghisen, van Brandwike ende van Alblaes; ende alle scouwen, alle sceringhene' ende alle kuerenf' die dese voirghenoemde waersmannen kueren ende legghen in den voirseyden waterscappe g' te bescouwen als voirs. es, so zalmen voir elken onwillighen waersmannenh' enen anderen nemen wonende in den ambochte van Ghiseni' also verre alset watert in den voirseyden waterscap, ende die zullen scouwen in allen rechte alset voirscreven es.

So wanneer een mensche stervet die wonet binnenj' den voirseyden ambochten, so zullen sijn erfnamen sijn goed anevaen ende delen met eenre vertichte, ende daer of zal elc arfname gheven den ambochts here twie scellinghe Hollandsk', ende niet meer.

Ende alle pentenl' voirscreven zullen wesen behouden onser heerlichede ende sonder allen arghenlist.

Ende omme dat wi Willaemm' grave van Henegouwenn', van Hollando', van Zelandp' ende here van Vrieslandq' willen dat alle dese voirscreven dinghen onsen goeden ghetrouwen luden voirghenoemd sonder arghenlist van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende haren nacomelinghen eweliken r' wel ghehouden worden, ende van allen bailiuwens' van Zuythollandt' dair in ghehouden ende bevreet worden, so hebben wi dese lettre open bezeghelt met onsen zeghele uythanghende. Ghegheven int jaer ons Heren dusent drie hondert drie ende twintich, des manendaghes in die Paesdaghe inu' Middelburchv'.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemw', abbatem de Middelburchx' et alios.

a
het volgende door andere hand B.
b
Will. BC.
c
Heneg. BC.
d
Holl. BC.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
f
aldus BC voor Blocwaer.
g
Donker sloete C.
h
n verbeterd uit t B.
i
lezing onduidelijk (de i bovengeschreven?) vanwege een correctie in de letters echscip B; maesscippen, met correctie in de letters es C.
j
verbeterd uit siere (si en eind-e geëxpungeerd, en d bovengeschreven) C.
k
besterf C.
l
oirlanschen C.
m
de letters oem onduidelijk vanwege een correctie B; voirn. C.
n
Holl. BC.
o
maech C.
p
hier worden, doorgestreept B.
q
de eind-t verbeterd uit h B; ghebrec C.
r
hier es, geradeerd C.
s
wateringhen C.
t
voirs. C.
u
volgorde: ane vaen van onsen weghen C.
v
s tussengeschreven B.
w
dien C.
x
hier en in de volgende drie regels om gaten in het perkament heen geschreven C.
y
twie (gat) sattighen C.
z
vierscattighen C.
a'
n verbeterd uit r B; der C.
b'
Wulen damme C.
c'
Me'wede C.
d'
de eind-s gecorrigeerd uit een rechte stok B.
e'
scieringhe C.
f'
de eerste e bovengeschreven B.
g'
hier ontbreekt wel een heel stuk tekst, blijkens de overeenkomstige oorkonde nr. ZH 120: bi haren eede omme des lands oirbaer, die zal onse dijcgrave doen houden ende voldoen van onsen weghen. Ende waer dat eenich van desen voerseyden waersmannen onwillich ware dit voerseyde waterscap.
h'
waersmanne C.
i'
Ghiesen C.
j'
in C.
k'
Holl. BC.
l'
poynten C.
m'
Will. BC.
n'
Heneg. BC.
o'
Holl. BC.
p'
Zeel. C.
q'
Vriezel. C.
r'
hier ende C.
s'
wen eerst los geschreven van het voorgaande, daarna met een streepje daarmee verbonden B.
t'
Zuyt | holl. B; Zuutholl. C.
u'
te C.
v'
Middelb. C.
w'
Zuden. B; Zudn. C.
x'
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ingezetenen van de ambachten van Alblas, Blokweer en Donkersloot