Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X025r_126_1 ZH_G_X025v_126_2 C ZH_K_X031v_126_1 ZH_K_X032r_126_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 25r-25v, nr. 125 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Here Dirc Loeff ende vrouwe Machtelt een lijfftocht.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 31v-32r, nr. 126 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 309.

Dezelfde oorkonde is tegen het einde van het register Zuidholland nogmaals ingeschreven; zie nr. ZH 486. De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B; de tekstuele varianten uit nr. ZH 486 zijn in de noten opgenomen met de siglen D en E.

Vgl. nr. ZH 16.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc, van Hollandd etc.e maken cond allen ludenf dat mijn here Dircg Loef van Cleve, grave van Hilkenrodeh, onse lieve neve, ghemaket hevet bi onsen concente ende met onsen hand na den rechte ende costume van den lande vereni Machtildenj, dochter ons liefs neve des heren van Voirne, sinen wittachtighen wive, te besitten ende op te heffen twie hondert pond zuarter Tornoysek sjaers in l onsen tollenm ten Ammers, van drien hondert ponden zuarter Tornoyseo sjaers voirscreven payments die hi van ons houdende es in die zelve tolnep. Ende dese twie hondert pond sjaers zal siq veerMachtildr houden ende ops heffen also langhet als siu levet in onse tolne voirnoemdv, ende die zal siw of hair ghewaerde bode altoes ontfaen op sinte Martijnsx dach in den wintery, voir yemande ende van den ghereestenz dat daer vallet; ende waer dat haer niet al vol betailt en ware op dien sint Martijnsa' dach die twie hondert pond voerscreven, zo zal hair ghewaerde bode legghen in die tolne voirseyd sonder hare coste, des si vol ende al betaelt ware. Ende ghebrake hairs ver Machtildeb'c', so soude d' hair wittachtighene' kinder die si bi haren Diercf' Loeve ghewonnen hadde dese twie hondert pond g' houden ende op heffen; waer oec dat zakeh' dat si verMachticlti' aflivichj' worde jof dat die kinder storven die si liet bi heren Dierck' Loevenl' sonder wittachtich oer van haren livem', ende si enn' ghien kinder eno' liet levende bi haren Diercp' Loeve voirs., so soude dese twie hondert pond q' sjaers comen op den heren van Voirner' s' of op sine wittichtighet' kinder in manierenu' voirscreven. Ende wie dit voirseyde lien besitten zal, die zalt van ons in lienrochtev' houdenw'.

Ende want wi dit voirseyde lien ver Machtildex' verliet hebben in alrey' manieren alsez' voirs. es, so hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ende wi Dieric Loefa'' van Cleve, graveb'' van Hilkenrode voirnoemd, want wi dese twie hondert pondc'' sjaers voirs. verd'' Machtildee'' onsen wive voirnoemd ghemact hebben in alre manieren alst vorscreven es voir enen edelen prenche ende moghenden, onsen lieven here den gravef'' van Henegouweng'' ende van Hollandh'' voirseyd, ende met siere hand, so hebben wi in kennessen der waerheyt onsen zeghel an desen tyeghewoirdighen i'' brief metten sinen ghehangen. Dit was ghedaen in Middelburchj'' des manendaghes na Paesch dach int jaer ons Herenk'' M CCC drie ende twintichl''.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemm'', abbatem de Middelburchn'', dominum de Voirneo'' et alios.p''

a
Will. C.
b
..grave D.
c
Heneg. BCE; Heynn. D.
d
Holl. BCD; van Holland ontbr. E.
e
van Zeell. ende here van Vriesland i.p.v. etc. D.
f
etc. i.p.v. allen luden E.
g
Dieric CDE.
h
Hilkenroede met de eerste e geëxpungeerd D.
i
ven B.
j
Machtelt C; Machtelde DE.
k
Torn. BC; Tor. D.
l
hier al, doorgestreept B.
m
onse tolne C; onser tolne DE.
n
tote DE.
o
Torn. BCE; Tor. D.
p
tolnē B.
q
s verbeterd uit h BCDE.
r
verMachtelt CE; verMachtilt D.
s
of B; up C.
t
l uit a C.
u
gecorrigeerd BD; hi C.
v
volgorde: voirnoemde tolne DE.
w
gecorrigeerd B; s uit h C.
x
M'tijns B; Maertijns E.
y
11 november.
z
ghereetsten C.
a'
M'tijns BC; Maertijns E.
b'
verMachteld C; verMachtelde E.
c'
Ende ... Machtilde op rasuur D.
d'
hier alle, doorgestreept E.
e'
wittactighe D.
f'
Dieric CDE.
g'
hier Torn. E.
h'
dat zake ontbr. DE.
i'
lt verbeterd uit h B; verMachteld C; verMachtilt D; verMachtel E.
j'
af lunch BC, in B door andere hand gecorrigeerd tot aflivich door verbinding van de twee woorden d.m.v. een streepje en door plaatsing van accenten om de twee letters i aan te geven.
k'
Dieric CDE.
l'
Loeve DE.
m'
liven B.
n'
ontbr. DE.
o'
ontbr. C.
p'
Dieric CDE.
q'
hier voirseyt E.
r'
Vorne D.
s'
hier voirs. DE.
t'
wittachtighe CDE.
u'
hier en in de volgende drie regels om gaten in het perkament heen geschreven C.
v'
rechten lene C; leen rechte DE.
w'
volgorde houden in leen rechte DE.
x'
verMachtelde C; ver Machtilden D; verMachtilden E.
y'
r verbeterd uit l B.
z'
alst DE.
a''
bovengeschreven B.
b''
..grave D.
c''
ontbr. B.
d''
veren C.
e''
d onduidelijk vanwege een correctie B; Machtelden C; verMachtilden DE.
f''
..grave D.
g''
Heneg. BCE; Heynn. D.
h''
Holl. BCDE.
i''
hier dinghen, doorgestreept E.
j''
Middelb. BC.
k''
ons Heren ontbr. C.
l''
volgorde Dit was ghedaen int jair ons Heren Mo driehondert ende drie ende (hier dertich twintich, doorgestreept E) twintich des manendaghes na Paeske dach in Middelburch DE.
m''
Zuden B; Zudn. C.
n''
Midd. BC.
o''
Voirn C.
p''
de dienstaantekening ontbr. A'B'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk Loef van Kleef, graaf van Hülchrath, en zijn echtgenote vrouw Machteld, dochter van de heer van Voorne