Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X026r_132_1 C ZH_K_X032v_132_1 ZH_K_X033r_132_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 26r, nr. 130 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Here Arnouda here van Walehain.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 32v-33r, nr. 132 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 116.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. Want onsen lieve here ende vaderd, daer God die ziele of hebben moete, om goeden dienst ende ghetrouwen die hem onse lieve neve hair Arnoude here van Walehainf ghedaen hadde ghegheven hadde van hem te houdeneg te liene h hondert zuarter Tornoysei sjaers, daer ghij die viertich pond sjaers houden souden te liene toit sinen live ende die sesticht pond Tornoysek te rechten liene, te houden van hem ende van sinen nachomelinghen, also alse sinen brieve helden die hi dair of hadde; nu sien ons die viertich pond sjaers die hi hadde toetl sinen live ane comen bi siere doet, ende die sestich pond sjaers die Heynric van Walehainm sinen sone ane comen sienn van den here van Walehaino sinen vaderp die bewisen wi hem, ende jaerlix bewisenq intenemen ende tonfanghen tote Alre heylighen dagher die naist coemt sestich lb. suarter Tornoyses alle jare, den groeten Tornoyst voiru sestien penninghen, op onse tollen van Niemands vriendv, diew hi ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Hollandx houden zal te rechten liene tote dat wine in seker stede anders waerd bewiset hebben. Ende ombieden ende ghebieden naiersteliken onsen rentemeyster van Zuythollandy die nu es jof hier na wesen zal dat ghi Heynric van Walehainz voirseyd, jof sinen ghewaerden bode die sinen open brief brenghen zal bezeghelt met sinen zeghele, alle jare a' betalen toteb' alre Heylighen daghe die zestich pond Tornoysec' sjaers voirs.d' hem ende sinen nacomelinghen, sonder ander ghebot van ons te hebbene; ende van also vele zulle wi onsen rentemeyster quiten met sinen brieve in siere rekeninghe.

In oirkonde etc. Gheghevene' Tordrechtf' des zaterdaghes na sinte Pieters dach ende sinte Pouwelsg' int jaer ons Herenh' M CCC drie ende twintich.

a
Arn. B.
b
Will. BC.
c
Heneg. BC.
d
v verbeterd uit w, d.m.v. het uitvegen van de eerste haal ervan B.
e
Arn. B.
f
le met donkerder inkt gecorrigeerd B; Walchyin, de c vlekkerig en de y met donkerder inkt gecorrigeerd C.
g
de eerste e verdwenen in een vouw in het perkament B.
h
hier toet sinen liven, doorgestreept B.
i
Torn. BC.
j
aldus BC; wel te lezen als hi.
k
Torn. BC.
l
te C.
m
Waelheym C.
n
si gecorrigeerd B.
o
Waelhaim C.
p
wader B.
q
het woord is doorgestreept, maar die streep is onmiddellijk weer uitgeveegd B.
r
1 november.
s
Torn. C.
t
Torn. BC.
u
o uit a B.
v
Niemans vreend C.
w
boven de regel toegevoegd B.
x
Holl. BC.
y
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
z
of Walchain B; Walhaim C.
a'
hier te C.
b'
in C.
c'
Torn. BC.
d'
volgorde: voirs. sjaers C.
e'
Gheghegheven B.
f'
Tordr. BC.
g'
ende sinte Pouwels bovengeschreven C.
h'
ons Heren ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Walhain