Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X026v_134_1 C ZH_K_X033r_134_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 26v, nr. 132 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willem van Duvenvoirde.

In de marge, door andere hand: Duvenvorde scoute ten Berghea ten live.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 33r, nr. 134 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Tmaicken vanden huyse ten Sinte Geertruyden berge ende gegeven Willem van Duvenvoirde ten rechten leene.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 318.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. makend cond etc. dat om menighen trouwen dienste die ons Willaemf van Duvenvoirde onsen trouweng camerlinc ghedaen heeft ende noch doen zal, hem ghegheven hebben ende gheven met desen brieve te sinen live also langhe alse hi levet onse scout ambocht van onser poirte van Sinte Gheerden berghe, met alle derh helfte van den boeten ende vervallen die in den voirseyden scoutambochi vallen ende verscinen zullen, uytghenomen van doet slaghe; ende van der ander helfte van dien boeten die ons ane comet ende van den vervalle van doetslaghen zal hi of die ghene dien hire setten zal ons of onsen baliu van Zuythollandj goede rekeninghe doen als wijs begheren. Voird so hebben wi hem ghegheven alle onse quareelek di wi hebben doen maken te Sinte Gheertrudenl berghe in manieren alse dat hi daer mede salm doen maken een steenhuys ende ene veste, daer hi an legghen zal van sijns zelves ghelde binnen twie jaren naist comende dusent pond Tornoysen, den groeten over zestien penninghe gherekendo; ende waer dat zake dat hire meer an leyde te goeder rekeninghe, dat souden wi hem doen betalen. Ende datp voirseyde huys ende vessteq sal hi van ons houden te rechten liene; ende alset maket es bir onser poirte van Sinte Gheertrudens berghe voirseyd sal hijt houden ende verwaren op sinent cost, het en ware joffer oirloghe in den lande quame dat ons jof onsen nacomelinghen ane ghenghe, ende wijs behoefden te besitten: dat soude sijn op onsen cost. Ende wi beloven Willaemu voirs. hier in te houden ende te waren in zulker manieren alstv voirseyd es.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelew. Ghegheven tote Brouselex des donresdaghes voir sintey Bonifatiusz dach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
B'ghe B.
b
Will. C.
c
Heneg. BC.
d
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
trouwen geschreven achter dienst, maar met een verwijsteken ervóór geplaatst B.
f
Will. C.
g
ontbr. C.
h
dier C.
i
scoutambamboch, met de letters bam geëxpungeerd B.
j
Zuytholl. B; Zuutholl. C.
k
quartele C.
l
tr gecorrigeerd B; Gheerden C.
m
door andere hand bovengeschreven B.
n
Torn. BC.
o
ghereken B.
p
dit C.
q
de eerste s gecorrigeerd B; veste C.
r
b verbeterd uit h B.
s
de tweede r gecorrigeerd B; Gheerden C.
t
verbeterd uit onsen B.
u
Will. C.
v
alser C.
w
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
x
Brozele C.
y
voirsinte, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
z
Bonifacius C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, kamerling