Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X028r_145_1 C ZH_K_X035r_145_1 ZH_K_X035v_145_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 28r, nr. 142 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Schoenhoven.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 35r-35v, nr. 145 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Beloefte daer de grave beloeft die van Schoenhoven zoe wat zy doen sullen tegens Liclayse van Cats scadeloes te houden etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 16.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Jan grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi beloven ende verbindenb ons jeghens onsen ghetrouwen luden dien poirterenc van onser stede van Scoenhovend ghemeenlike dat wi nimmermeer en maken pays noch vrienscippe met heren Niclayse van Catse alse van den misgripe dat hi weder ons ende weder onse goede lude van Scoenhoven mesgrepen hevet, het en sie bi onser goeder lude wille van Scoenhovef ghemeenlike ende bi horen rade; ende waer dat zake dat here Liclays van Cats of enich mensche van sinen halven misdade op onse goede lude van Scoenhoven voirs., so wat dat si weder deden op heren Liclayse van Cats of op die zine noetwersg om hem tebescermenh, daer gheloven wi hem luden van Scoenhoveni scadeloes ende costeloes ende binnen lands vriliken tej houden sonder enichk weder segghen. Voird soe nemen wi in onsen rechte bescermessel alle die ghene die poirters sien, die hier nam poirters worden zullen in onser voirseyder stede van Scoenhoven, beyde hoir lijf ende hoir goed, ende beloven hem terechte te houden ende te bescermen van desen daghe voirwaert jeghens elken mensche, uyt ghesteken n alle die poirters van Scoenhoven die hem met heren Liclayse van Cats gheset hebben of hier na setten zullen weder ons of weder onse goede lude van Scoenhoveo voirs.p Voirtq so gheven wi oirlof ende volle macht onsen goeden luden van Scoenhover dat si onse voirseyde stede van Scoenhoves vesten moghen ende vaste maken so waer dat zi willen alse hem goed dinkent zal bi onsen rade, ende daer toe so gheloven wi hem te sekeren ende te helpen weder elken mensche die hem dat wederstonde op dat iement wederstaen wilde.

Ende omme die u grote ghetrouwichede die wi vonden hebben in onsen goeden luden van Scoenhoven voirs. ende om dien goeden dienst diev zi ons ghedaen hebben in onsen oirloghe, so binden wi ons ende alle onse nachomelinghe graven van Hollandw alle dese voirseyde dinghe te houdene ende wel te volcomene alsoe zi hier voirscreven staen. In oirkonde etc. Ghegheven Tordrechtx int jaer ons Heren M CCC y sonnendaghes voir sinte Bartolomeusz dach.

a
Heynn. B; Heneg. C.
b
verbeterd uit binnen B.
c
p uit een opgaande letter C.
d
Scoenhoeven C.
e
Catse C.
f
Scoenhoven C.
g
noet wers, verbonden d.m.v. een horizontaal streepje B; noit weers C.
h
be bovengeschreven C.
i
Scoen hoven B.
j
gevolgd door een doorgestreept woord, vermoedelijk bliven B.
k
sonderenich aan elkaar geschreven B.
l
in scer gecorrigeerd B; bescernisse, verbeterd uit beternisse C.
m
hier na bovengeschreven C.
n
hier uyt ghesteken herhaald B.
o
Scoen hoven C.
p
vorrs. B.
q
i uit r B.
r
Scoenhoven C.
s
Scoenhoven C.
t
de eind-n verbeterd uit t B.
u
hier die, doorgestreept B.
v
dien C.
w
Holl. BC.
x
Tordr. BC.
y
hier ontbreekt mogelijk het woord des BC.
z
B'tholomeus C.
Oorkonder: graaf Jan II
Destinataris: poorters van Schoonhoven