Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X039v_164_1 B ZH_G_X031v_164_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 39v, nr. 164 (primaire registratie).
Opschrift:

Vande gruyte Tordrecht.

In de marge een door slijtage geheel onleesbaar woord van twee of drie letters, zo te zien in dezelfde inkt als de tekst.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 31v, nr. 160 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dordrecht.

In de marge, door andere hand: Dordrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 342.

Vgl. nr. ZH 144.

Wi Willemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cont allen luden dat wi onser liever ende ghetrowerd stede van Dordrechte te pachte ghegheven hebben onse grute van Dordrechtf van Bamisseg naest comendeh dree jaer daer nae durende, elcs jaers om dree ende dortich pond groter koninx Tornoisi, te betalen alle jare tote onser Vrouwen lichtemissej; ende hier binnen zullen si hebben ende bezighen desen termijn vors. onse grythuys ende die vate die daer toe behoren, mar si zullen die hofstede huere van den huyse ghelden vornoemt, ende si zullen dat gruythuys ende die vate vors. alse goit up leveren als sise ontfaen, zi en arghen van ouden, sonder arghenlist. Voert zo en salmen ghene grute maken binnen Zuythollandk anders dan daer van rechte die gruytsteden legghen, ende dier van ons of verleent sijn. Voert soe wat kueren onse stede vors. up die gruyt maeket binnen desen terminen vorscreven ende weseliken sijn, die sullen wi ghestade houden behouden ons onser heerlichede ende ons rechts van onser grute; ende men sal die grute maken ende gheven in alsulker manieren als si vormaels ghegheven es.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des vrijdaghes vor sinte Lambrechtsl daghe in annom M CCC XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, Mathiam Reygersn f.o, Willaemp camerlinc et alios.

a
Dordr. B.
b
Will. B.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
ghetrouwer B.
e
Dordr. A.
f
Dordr. AB.
g
1 oktober.
h
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
i
Tor. AB.
j
2 februari.
k
Zuytholl. AB.
l
Lambr. A.
m
int jaer ons Heren B.
n
Reyng's A; Renghers B.
o
zone B.
p
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: stad van Dordrecht