Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X041v_178_1 B ZH_G_X033r_178_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 41v, nr. 178 (ca. 1325 mei 15, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33r, nr. 173 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Pieter Wiericx z.

Door de tekst een diagonale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 79.

Vgl. nr. ZH 171.

Wi Willema grave van Henegouwenb, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandc maken cont allen den ghenen die desen brief zulen zien jof horen lezend dat wi omme dienst wille die ons Pieter Wiericse zone, onse trouwe knape ende doerwaderf, dicke ghedaen hevet ende noch doen sal hem ghegheven hebben ende gheven tien pond Hollandsg sjaers alsoh langhe als hi levet, dei wilke rentej voirseyt wi hem jaerlix bewisen in tenemen ende ontfanghenne tote sente Martijnsk daghe in den winterl tote sinen live op XIX morghen m uutlands legghende in Bezoyen in Gheraerds Jans zoens ambocht. Ende onbieden ende bevelen naerstelike onsen rentemeyster van Zuithollandn die nu is jof hier na wesen sal dat hi Pieter onsen doerwarder voirseyt alle jare tote sente Martijnso daghe in den winter van nu voirwaert betalenp tien pond Hollandsq van den lande voirseyt also langhe als hi levet, sonder ander ghebot van ons te hebben; ende nemet van Pieter onsen dorwaerder voirnoemt sine opene brief alle jare van dat hi kent dat hi sine voirseyde renter ontfanghen hevet, ende van also vele sulle wi alle jare onsen rentemeyster van Zuithollands quiten in sine rekeninghe.

In orkonde desen brieve beseghelt met onsen seghelt. Ghegheven tote Reymerswale des saterdaghes na Beloken Paesken int jaer ons Heren M CCC u ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et dominum de Arcle.

a
Willen A; Will. B.
b
Heneg. AB.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
d
etc. i.p.v. allen den ghenen ... lezen B.
e
Wierix B.
f
doirwaerder B.
g
Holl. AB.
h
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
i
ontbr. B.
j
renten B.
k
M'tijns A; Mairtijns B.
l
11 november.
m
hier lands, doorgestreept B.
n
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
o
M'tijns A; Mairtijns B.
p
betale B.
q
Holl. AB.
r
renten B.
s
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
t
etc. i.p.v. desen brieve ... seghel B.
u
hier driehondert, doorgestreept A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Wieriksz., knaap en deurwachter