Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X042r_182_1 B ZH_G_X033v_182_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 42r, nr. 182 (primaire registratie).
Opschrift:

Vanden beverschinge vanden ambochte van Zwindrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33v, nr. 177 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Zwindrecht.

In de marge, door andere hand: Zwindrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 351-352.

Vgl. het volgende nr. ZH 183 in het register.

Wi Willema grave b etc. maken cont ende kenlic allen ludenc. Want Zuindrecht dat men van ons houd, tienden, visscherien ende ambochten, langhe tijt ghereiden heeftd ende onghedijct gheweest, ende onsene mannen ende luden diet van ons houden niet bediken en moghen wi en motenf onse ghemene luden van onsen lande toe doen helpen, so sijn wi bi verzouken van Henricg van Breederodenh ende van sinen vrienden, dats te wetene onsen neve den here van Voernei, den here van der Lecke, heren Symon van Benthem, heren Daniel van der Merwedej, heren Diderick Bokel ende anders sine vrienden met Heyricl voirseyt over een ghedraghen sijn van heren Heyen lande in Zuindrechtm, daer hi van ons houd alt ambochtn te rechte leene ende die visscherien tote halven diepen omtrent tambocht vorseyt ende half den tiende in pachte, alse dato men diken sal ten Zeeweskenp rechte; uuit gheset die eneq mensche doed, hi verboert lijf ende goed. Ende hier af sal Henricr voirseyts hebben van ambochten ende van visscherien endet van tienden also groet alse hi se hadde de tuie dele ende wi tdarden deele, maer onse pacht van den tiende sal hi ons jaerlix gheven also groet alst beloeptu, ende die sal hi ons betalen te sulken daghe ende op sulc verbant alse sien brief spreectv die hi van den abtw van sinte Pouwels van Utrecht heftx; ende wi sullen hebben half dat erve te vrien eyghen ende Henricy voirseyt ende die ghene die in Haer Heyen land ghelant sijn ende wes dez gront was die ander helft. Ende hier bi so zijn alle die brieve doet ende te niete die Henrica' voirnoemt heft alse van ambochten, visscherien ende tienden die roeren moghenb' van Haren Heyenc' lande.

Ende omme dat wi Willemd' grave voirnoemt ende Henrice' voirseyt al dus over een ghedraghen zijn ende alle stucken vorscreven vast ende ghestade houden willen, soe hebben wi desen open brief bezeghelt met onser tueref' seghelen. Ghegheven op Assenciong' dach int jaer ons Heren M CCC vijf ende twintich tote Sinte Ghertudeh' berghe.

 

i' Tres sunt littere; comes habet II sub Enghelbertoj', et Heynrick' de Brederodel' habet unamm'.

n' Istas o' litteras habet dominus Symonp' de Benthemq' ad opus domini, et Heynricr' de Brederode.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensems', Symonemt' de Benthemu', Willaemv' camerlinc, Mathiam et omnes alios de consilio.

a
Will. B.
b
hier van Heneg. B.
c
etc. i.p.v. ende kenlic allen luden B.
d
de tweede e onduidelijk A.
e
onse B.
f
moeten B.
g
Heynrike B.
h
Brederode B.
i
Voirne B.
j
Meerwede B.
k
Dieric B.
l
Heynrike B.
m
Zuindrechte B.
n
altambocht A.
o
t onduidelijk A.
p
Zeweschen B.
q
enen B.
r
Heynric B.
s
voirsyet A; voirs. B.
t
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
u
beloep A.
v
sperect A.
w
vóór de a een geradeerde h A.
x
hef A; heeft B.
y
Heynric B.
z
die B.
a'
Heynric B.
b'
boven de regel toegevoegd A.
c'
en op rasuur A.
d'
Willaem B.
e'
Heynric B.
f'
twiere B.
g'
Ascensionis B.
h'
Zinte Gheertrude B.
i'
de volgende twee notities door een andere hand A.
j'
Enghelb'to A.
k'
Heynr. A; Henricus B.
l'
Brederoden B.
m'
tertiam B.
n'
de volgende aantekening in de marge, met strepen verbonden met zowel deze oorkonde nr. ZH 181 als met het volgende nr. ZH 182 AB.
o'
hier iets geradeerd, blijkens de nog zichtbare accenten ws. het getal III A.
p'
Sy A.
q'
Benth A.
r'
Heynr. A; Henricus B.
s'
Zuden. AB.
t'
Sy A.
u'
Benthē AB.
v'
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Brederode