Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X042v_186_1 ZH_K_X043r_186_2 B ZH_G_X034r_186_1 ZH_G_X034v_186_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 42v-43r, nr. 186 (primaire registratie).
Opschrift:

Thiende in Catendrecht mitter bede in Oist- ende Westambocht van Catendrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 34r-34v, nr. 181 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Vidimus roerende Nycolais here van Putte etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 120-121, op datum van de gevidimeerde oorkonde.

Wi broedera Henricb gheseyt abt van der Does doen te wetene allen den ghenen die c dese letteren zullen zien of horen lezen dat wi hebben ghesien ende ghelesen ene chartre wel ghezeghelt, ghans onghecancilliert ende sonder rasure, in die woerde die hier na volghen zullen.

Wi Niclaysd here van Putthee ende van Striene ende wi Alijd vrouwe van Putthe ende van Striene maken condf allen den ghenen die desen briefg zullen zien of horen lesen dat wi bi over een draghene van ons beyden ende bi rade van goiden luden omme die nutscepe, die ruste ende dien pays van onsen kendrenh die wi nu hebben, ende om dat wi willen dat hem elc ghepait houd ende ghenen kijf onderlinghe en hebben na onser beyder doit, soe hebben wise gheghoet i ende elc bewijst op zijn goed binnen onsen levene in deser manieren dat hier na ghescreven staet. In den eirsten soe bewisen wi Niclays here van Putthe ende van Striene voirseyt na onse doet Aleyden onser dochter die wi nu hebben alle die tiende in Catendrechtj die wi coften jeghen heren Jacop van Mirlare voir hondert pond Hollandsk; voird soe bewisen wi hare na onser doet die bede van den Oistambochtl ende van den Westambochtm van Catendrechtn voir vijftich pond Hollands; voirt soe bewisen wi hare na onser doet alle die tiende die wi hebben binnen der vorscheo van Portghalep; voirt hondert pond Hollands die wilke wi houden van den heren van sinte Martijnsq tUtrechtr; voirt soe bewisen wi hare hondert pond Hollands na onse doet sjaers, in te nemene van onser ghershure in sinte Jans daghe middezomers van den eirsten ghelde dat mer of ontfaet, uyt ghenomen der heren gheld van onser Vrouwen kerke te Ghervliett; ende wi Alijd vrouwe van Putthe ende van Striene voirnoemt bewisen na onse doet Aleydenu onser dochterv voirs. hondert ende vijfticht pond Hollands uyt onser ghershure jaerlix, in te nemene in sinte Pieters daghe in ghaende oeistw van den eirsten ghelde dat mer of ontfaet. Ende dit es in x summe vijf hondert pond Hollands sjaers, die wilke vijf hondert pond Hollands voirs. Aleydy onse dochter voirnoemt houden zal bi willen van onsen beyden vader ende moder voirnoemt van Beatricen onser oudster dochter die wi nu hebben te rechten erfliene, soe dat niet an hare besterven en zal moghen het en ware dat hair van rechter z maechscepe ane besturve. Ende waer dat sake dat Beatrice onse oudste dochter voirs. beghaerde dese voirseyde vijf hondert pond a' sjaers of te lossene, soe willen wib' Niclays ende Aleydc' vornoemt dat soesed' of lossen mach elc hondert pond om dusent pond, te gheven op enen dach toit ter tijd dat sise die vijf hondert pond ghehelike ende al gheloest heeft; ende hier bi soe' zal Aleydf' onse dochter voirs. vertien van alre antale ende besterfte die hair an besterven mochte van enighen van ons beyden vader ende moeder voirnoemt.

Ende om dat wi Niclaysg' here van Putthe ende van Striene ende wi Aleyd vrouwe van Putthe ende van Striene voirnoemt willen dat alle dese voirscreven dinghen ewelike vast ende wel ghehouden bliven, soe hebben wi ghebeden ende bidden onsen welievenh' ende gherechten here Willemi' grave van Henegouwenj', van Hollandk', van Zeeland ende here van Vrieselandl', waer dat jement an dit voirghenomede goid an spreken woude joft Aleydm' onser n' dochter voirnoemt enich onrecht daer of doen, dat hi haer ende hair goid voirghenoemt bescermede ende te staden stonde jeghens elken menscheo', ende zinen zeghel hanghe wille in kennesse van al deser ding an desen jeghenwoerdighen brief. Ende wi Willemp' grave van Henegouwenq' etc. voirnoemt om bede wille ons liefs neven Niclays here van Putthe ende van Striene ende onser liever nichten Aleyden vrouwe van Putthe ende van Striene voirghenoemt, soe hebben wi beloeft ende beloven Aleyden onser liever nichten ende hare goed voirnoemt te bescermen ende in staden te stane jeghens elken mensche, ende hebben in kennessen ende in sekerhedenr' van allen desen dinghen desen brief voir bezeghelt met onsen seghele. Ende wi Niclays here van Putthe ende van Striene ende wi Aleyds' vrouwe van Putthe ende van Striene voirnoemt al diere ghelike in kennesse van al deser ding mettent' onsen. Dit was ghedaen int jaer ons Heren als men screef dusent drie hondert ende ellevene op sinte Michiels dach.

Ende wi broeder Henricu' abt van der Does voirs. in kenlicheden der waerheden hebben desen brief uythanghedev' bezeghelt met onsen zeghel int jaer ons Heren Mo CCC vijf ende twintich op den heylighen dach van den Sacramente.

a
brorder A.
b
Heynric B.
c
hier die herhaald A.
d
Nyclais, hierna steeds deze schrijfwijze B.
e
Putte, hierna steeds deze schrijfwijze B.
f
boven de regel toegevoegd (door andere hand?) A.
g
boven de regel toegevoegd A.
h
kindren B.
i
hier ende elc, doorgestreept AB.
j
Cathendrechte B.
k
Holl., hierna steeds zo verkort AB.
l
Oist ambochten B.
m
West ambochten B.
n
Cathendrecht B.
o
s tussengevoegd AB, in B door andere hand.
p
Porteghale B.
q
Maertijns B.
r
de eind-t door andere hand toegevoegd A.
s
24 juni.
t
Gheervliet B.
u
Aliden B.
v
onserdochter A.
w
1 augustus.
x
hier ene B.
y
Alijd B.
z
hier mascepe, doorgestreept A.
a'
hier Holl. B.
b'
boven de regel toegevoegd A.
c'
Alijd B.
d'
zise B.
e'
boven de regel toegevoegd A.
f'
Alijd B.
g'
Nichais A.
h'
wel lieven B.
i'
Will. A; Willaem B.
j'
Heneg. A; Heneghouwen B.
k'
Holl. AB.
l'
Vriesland B.
m'
Alijd B.
n'
hier onser herhaald A; ouster B.
o'
de s tussengeschreven A.
p'
Will. B.
q'
Heneg. AB.
r'
serkerheden A.
s'
Alijd B.
t'
met ten A.
u'
Heynric B.
v'
uythanghende B.
Oorkonder: Nicolaas heer van Putten en Strijen en Aleid vrouwe van Putten en Strijen
Destinataris: Aleid, dochter van Nicolaas en Aleid, heer en vrouwe van Putten en Strijen