Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X043v_190_1 B ZH_G_X034v_190_1 ZH_G_X035r_190_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 43v, nr. 190 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 34v-35r, nr. 185 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Janne den Moelnaera Allaertsb z.

In de marge, door dezelfde hand: Molen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 356-357, ad 1325 juli 21.

Wi Pieter here vander Lecke maken cont ende kenlicc allen luden dat wi vercoft hebben Willame den Molnaerd e haren Jans sone ende Janne den Molnaerf Alaerdsg sone onse ambocht van Brandwijc ende van Ghibenlandh met allen onsen tienden, groete ende cleyne, gheleghen binnen den voirseyden ambochte, ende met allen rechte dat wi daer in hebben, omme vier hondert pond Hollandsi die si ons witlike ende wel betaelt hebben, j in alsulker manieren als hier nak bescreven staet. Dat is te verstane dat si in desen voirseyden goede gaen zullen te Bamyssel die naest coemtm ende daer in bezitten twe jaer vrilike sonder uytdoen, ende tenden desen twe jaren so hebben si ons ontruemt dat wi dat voirghenomde goed weder teghen hem quiten moghen met vier hondert ponden Hollands, ende dese quitenghen sal gheduren viere jare tenden desen twen jaren voirseyt, also dat wijt quiten moghen elcs jaers op sinten Baven dach met vier hondert ponden Hollands, ende die te betalen te Brandwiker kerke te wilken jare wi willen van den o vieren voirs. Ende waertp datq wi dese quitinghe nitr en deden op sinte Baven dach also alst voirs. is, so zullen Willaem ende Jan voirghenoemt dat goet vrilike besitten dat naests jaer dat daer na coemt; ende waer dat sake dat wi dese quitinghe niet en daden binnen den vier jaren comende nae den twen voirs., so zullen zi Willaem ende Jan jof haer nacomelinghe dat voirghenoemdet goed houden van ons ende van onsen nacomelinghen te rechten erflene, jof een van hem twein dien zi over ein draghen onder hem, sonder arghelist.

Ende omme dat wi Pieter here van der Lecke voirghenoemt ende Henricu van der Leckev willen dat alle dese voirscreven vorwaerde desen voirghenoemden Willame ende Janne ende haren nacomelinghen witlike ende welghehoudenw worden, so hebben wi desen brief open beseghelt met onsen seghelen. Ende voirt omme die meerre vestenisse van deser dinc so hebben wi Pieter here van der Lecke ende Henricx van der Lecke ghebeideny ende bidden onsen lieven gherechten here den grave van Hollandz dat hie desen brief beseghelen wille, ende Willame ende Janne voirghenoemt ende hare nacomelinghen in den voirseyden goede houden ende besterven wille nae alre vorwardea' alst voirscreven is. Ende wi Willaem grave etc. omme bede wille des heren van der Lecke ende Henricsb' sijns soens hebben wi desen brief beseghelt met onsen seghele, ende gheloven Willame ende Janne ende haren nacomelinghen te houden ende te bescermen in den voirs. goede na allen vorwarden alst voirscreven is.

Ghegheven in den jare ons Heren Mo CCCmo XXVo des sondachs na sinte Margrieten daghe.

 

c' Ista littera missa sint sigillata sub Mathia balivo et Iohanned' filio Egidiie' receptore Zuythollandief', qui accipient securitatem a domino de Lecke quod semper debet deliberare ista bona.

a
Moeln' B.
b
All'ts B.
c
c gecorrigeerd A.
d
Moelnare B.
e
vanaf hier schrijft dezelfde kopiist enkele regels met donkerder inkt A.
f
Moelnaer B.
g
Allaerds B.
h
Ghiben land B.
i
Holl. AB, deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
j
hier gaat de kopiist weer verder met de licht bruine inkt waarmee hij het afschrift begon A.
k
naest met de laatste drie letters geëxpungeerd, gevolgd door het doorgestreepte coemt A.
l
1 oktober.
m
naist comende i.p.v. die naest coemt B.
n
dese quitenghe door andere hand verbeterd uit die se quiten AB.
o
hier vieren, doorgestreept A.
p
t door andere hand toegevoegd A.
q
boven de regel toegevoegd, door de hand die ook het voorafgaande waert corrigeerde A.
r
niet B.
s
e gecorrigeerd A; naiste B.
t
voirghenode A.
u
Heynric B.
v
ec onduidelijk vanwege een correctie A.
w
wel ghehouden B.
x
Heynric B.
y
ghebeden B.
z
Holl. A.
a'
v verbeterd uit w A.
b'
Heynrix B.
c'
het vervolg zonder onderbreking doorgeschreven AB.
d'
Iohē A; Ihoē B.
e'
g onzeker A.
f'
Zuytholl. AB.
Oorkonder: Pieter heer van der Lek
Destinataris: Willem de Molenaar heer Jansz. en Jan de Molenaar Allardsz.