Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X044r_192_1 ZH_K_X044v_192_2 B ZH_G_X035r_192_1 ZH_G_X035v_192_2 ZH_G_X036r_192_3

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 44r-44v, nr. 192 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 35r-36r, nr. 187 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Vrou Jutte hertoghinne van Sassen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 361-362, ad 1325 oktober 25 (wel een drukfout: het stuk staat aldaar tussen oorkonden van 10 en 13 oktober).

Vgl. nr. ZH 193.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cont allen ludenc dat voir ons quamen goede lude broeder Ludolf van Bodenrode, commenduer van den Duyschen huyse van Daensdorpe, haer Henricd van Rosstoke ende Pieter, cappellaene der edelre voirstinnen veren Jutten onser liever nichten der herthoghinnen van Zassen, med opene brieven bezegheld med groeter heren zeghelen, daer zi mede bewisen jaerlix renten ende versetene scoud die hebben soude onse lieve nichte ver Jutte herthoghinne voirnoemde ende hare erfname uyten tollen toite Gheervliet ende te Ammers, die hoir ane gheervet zijn van haere moeder ende van haer oudemoeder ver Margrieten der gravinne van Hennenberch onser liever moyen, die zuster was eens edels f voirsten haren Willaemsg van goeder ghedenkenesse willenneer coninx van Roemen, ende toenneden ons brieve van onser liever nichten der herthoghinnen voirseyd dat zi hare warachtighe bode waren ende macht hadden van haren weghen te doen ende te laten in den voirseyden stucken ghelike jof zijt selver ware. Waeromme wih overmids onsen Raed ende anders onsen goeden luden hebben overeenghedraghen med broeder Ludolfi den commenduer, haren Henricj ende Pieter voirghenoemd van onser liever nichtenk weghen veren Jutten der herthoghinnen voirseyt in aldus danigher maniren als hier na ghescreven staet. Dats te verstane dat al die versetene scout die zi ons manende ende eyschende waren van onser liever nichten weghen veren Jutten der herthoghinnen van Sassen voirnoemd uyten voirsproken tollen te Gheervliet ende te Ammers van zes jaren die gheleden zijn quite ende losl zullen wesen, ende zi ons daer of quite ende los hebben ghescouden voir onsen Raed ende voir anders onsen goeden luden; ende wi hebben ghelovet ende beloven med desen brieve voir ons ende voir onse nacomelinghem in goeden trouwen, sonder al arghenlist, onser liever nichten veren Jutten voirseyt ende haren nacomelinghen ende rechten eirfnamen te ghevene ende te betailne van desen naesten jare, dat beghinnen sel ende ingaen in sente Andries daghen int jaer ons Heren Mo CCCo ende vive ende twintich, anderhalf hondert marc ghenghe ende ghaver Coelchero penninghen, twaelf scellinghe te tellene voir die march, uyt onsen tollenp te Gheervlietq ende te Ammers voirs., ende danne voirt meer alle jare erflike zestalfhondert march ghenghe ende ghave Coelcherr penninghe, twaelf scellinghe voir die march, uyt onsen tollen te Gheervliets ende te Ammers voirghenoemt tontfane ende in te nemen, in dustanighen maniren dat hare bode med haren opene brieven jof haer rechte erfname sal inghaen in sente Andries daghe in die tollen te Gheervliet voirseyt ende sal hebben den enen slotel van den tollen scrien ende onse bode den andren slotel, ende legghen daer in med onsen boden op onser nichten cost voirseyt; mar onse bode zal tolnaer wesen ende dat gheld ontfaen med wetenheyt hoirs boden ende in dat tollen scrien doen toite hairre behoef, ende toite elken viertiennachten haer te gheldene metten penninghen die daer in comen in minringhe van haren renten van dien jare. Ghebrake hoir yet van haren vollen ghelde toite den ende van den jare, soe soude haer bode varen in die tollen toit Ammers ende daer legghen op onsen cost, in te nemen ende te ontfaenne in sente Steffaensdaghe na midde wintert alle die ghebrekenesse van haren penninghen van den jare voirseyt; ende waer dat zake dat men daer alzoe vele reeder penninghe niet en vonde alze haer ombrake, soe soude haer bode bliven legghende in die voirseyde tolne toite Ammers op onsen cost, in te nemen ende tontfane al dat haer onbrake van haren penninghen toite dier tijd dat haer volcomelike betaild ware van dien jare voirseyt. Voirt love wi voir ons ende voir onse nacomelinghe haer ende haren erfnamen ewelike van desen voirseyden tollen toite Gheervliet ende toite Ammers, dat wi daer een gheenrande penninge uyt donu zullen jof uyt doen nemen na dien dat haer boden daer in comen te legghen, eer onser nichten voirnoemd jof haren erfnamen jaerlix zestalf hondert march ghenghe ende gaver Coelcherv penninge te vollen vergouden zijn, sonder arghenlist, toite alzulken daghe als hier voirsproken es; ende wat cost hoir boden doen zullen toit ons te comen omme haer gheld, waer dattet him ghebrake in den tollen daert him bewijst es, dien cost zouden wi ghelden alzoe verre als hi redelike ware na den beloepe dier tijd van den lande, sonder haren jaerlixenw renten yet te mindren, sonder arghenlist. Ende hier bi zoe sijn alle dinghe vereffend tuschen onser liever nichten veren Jutten der herthoghinnen van Zassenx voirscreven ende ons toite desen daghe toe van huden, oec waer of dat se roeren. Ende waer dat sake dat dese lettre in enigher manire verwaerloesty jof ghearghert worden, soe gheloven wise him te vernuwen, ende vaste ende ghestade te houden al dat hier voir screvenz es.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghele. Ende omme die meerre zekerhede zoe hebben desen brief med ons bezegheld onse lieve ende ghetrouwe lude een eersamme vader in Gode haer Jacop bi der ghenade Goids biscop van Zuydena', haer Liclaeys bi der gratie van Gode abt van Middelburch, ende haer Symon van Benthem onse trouwen ridder. Ghedaen ende overeenghedraghen in die Hagheb' des satersdaghes voir sente Lucas dach int jaer van XXVoc'.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Will. A.
b
Heneg. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Heynric B.
e
voirnoend A.
f
hier suster, doorgestreept A.
g
Willaens A.
h
boven de regel toegevoegd A.
i
f gecorrigeerd A.
j
Heynric B.
k
de eerste n gecorrigeerd A.
l
s gecorrigeerd A.
m
na comelinghe A.
n
30 november.
o
Coelscher B.
p
boven de regel toegevoegd, de e onzeker A.
q
r bovengeschreven A.
r
Coelscher B.
s
Gheevliet A.
t
26 december.
u
doen B.
v
Coelscher B.
w
r verbeterd uit x A.
x
Sassen B.
y
ver waerloest AB.
z
ghescreven B.
a'
Zuden B.
b'
Hagh. A.
c'
int jaer ons Heren M CCC vive ende twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Jutte gravin van Saksen