Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X045v_197_1 ZH_K_X046r_197_2 B ZH_G_X037r_197_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 45v-46r, nr. 197 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 37r, nr. 191 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Heren Woutter Bau wisselair etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 366-367.

Vgl. de in het register volgende nrs. ZH 198 en 199.

Wi Willema grave etc. b maken cont allen luden dat wi scoudich sijn onsen goeden vrient ende trouwen knape heren Wouter Bau, wisselaer van Machelen, die hi vor ons betaelt hevet ende ghefiniert jeghens Palmerijnc den Lombaertd van Gorincheme ende sine ghesellen, alse van haren Pieter den here van der Lecke diese desen Lombaerdersf vorscreven scoudich was ende wise hem jeghens desen Lombaerdersg of deden bi heren Wouter Bau vors., twie ende twintich hondert pond Tornoyseh, den ouden groten coninx Tornoysei of drie Enghelsej van Enghelandk over zestien penninghe gherekent of payement dat daer jeghens alsoe goit es, wilke somme van penninghe vorscreven wi hebben belovet ende beloven met desen brieve vor ons ende vor onse nacomelinghe heren Wouter Bau vors. jof sinen erfnamen of den zekeren bode die desen brief toghet te betalen van sente Martijnsl messem die nu leste verleden es over twie jaren naest comende of binnen viertienachten daer nae naest comende ombegrepen. Ende waer dat zake dat wi des niet en deden, zoe zoude wi vor ons zelven twie ridders, onsen broder heren Jann van Heynegouweno here van Byamondp jof twie ridders vor hem, here Gheraerdq van Pottes, heren Daniel van der Mereweder, heren Jans van der Dussen, here Jant van Steenvoerdeu, here Arnoudv van Groneveltw, onse ridders, jof vor elken ridder twie wel gheboren knapen, Daniel van der Merewedex, Mathijs Renghersy sone, Gillijsz Boudwijnsa' sone, Jan Henrixb' sone ende Jan serc' Gillijsd' sone, onse knapen, of vor elken knape enen anderen wel gheboren knape', doen in comen tote Machelen sonder vermaninghe, aldaer te leesten ende te bliven up onsen cost in eene herberghe daer si hem wisen zullenf', ende niet van dane te sceyden vor die tijt dat wi jof onse nacomelinghe heren Wouter vors. jof sinen erfnamen jof den zekeren bode die desen brief brenghet vol ende al betaelt hadde die XXII hondert pond Tornoyseg' vorscreven, met al den coste ende al den scade die si daer omme ghedaen of gheleden hadden mettenh' hoeft ghelde tote haers zelves zegghen, zonder arghenlist.

In kennesse hier of zoe hebben wi desen brief opene bezeghelt met onsen zeghele. Ende wi Jan van Heynegouweni' here van Byaumond, Gheraerdj' van Pottes, Daniel van der Merewedek', Jan van der Dussel', Jan van Steenvordem', Arntn' van Gronevelto', ridders, Daniel van der Merewedep', Mathijs Reynghersq' sone, Gillijsr' Boudwijnss' f., Jan Henrixt' sone ende Jan seru' Gillijsv' sone, knapen, om bede ende versoic van onsen lieven here den grave van Heynegouwenw' ende van Hollandx' vors. maken ons zelven met hem sine borghe ende zakeweldich van deser scout vorscreven, ende elc vor al. Alsoe waer dat zake dat onse here die grave vors. jof sine nacomelinghe niet eney' betaelden noch en voldeden dese somme van penninghe vors. tote zulken daghe als vors. es met allen coste ende scade dier up gheledenz' ware, zoe beloven wi a'' bi onser zekerhede ende in goden trouwen dat wi Jan van Heynegouwenb'' here van Byamondc'' zelve jof twie ridders vor ons, ende wi ander ridders borghe vorscreven zelve in comen zullen jof vor onser elkerlike zenden twee wel gheboren knapen, ende wi Daniel van der Mereweded'' ende anders knapen borghe vorscreven zelve in comen zullen jof vor ons elkerlike zenden enen wel gheborene'' knape binnen Macheline, onvermaent daer te bliven, niet van dane te sceyden vor die tijt dat heren Wouter Bau vors. jof sinen erfnamen jof den zekeren bode die desen brief toghet vol ende al betaelt ware dese somme van penninghe vorscreven ende alle cost ende scade die sier omme gheleden hadden, ende alle vorwaerde voldaen alse vorscreven es. Ende waer dat zake dat enich van desen borghen vorscreven storve jof ghebrake vor die tijt dat dese summe van penninghen vors. vol ende al betaelt ware ende alle vorwaerde voldaen als si vorscreven sijn, zoe beloven wi Willemf'' grave van Heynegouweng'' ende van Hollandh'' vors. dat wi enen anderen borghe alsoe goit zetten zullen in sinen stede, die verbonden si in alre maniere als onse ander borghe vorscreven sijn.

In kennesse hier of ende om die mere zekerhede zoe hebben wii'' Jan van Heynegouwenj'', here van Byamondk'' ende anders alle dese borghe vorscreven met onsen lieven here den grave vors. desen lettre open beseghelt met onsen zeghelen bi den zinen. Ghedaen ende ghegheven tote Valenchienl'' des donresdaghes nae sente Martijnsm'' dach in den winter int jaer ons Heren M CCC enden'' XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Willaem B.
b
hier van Heneg. B.
c
de letters me op rasuur A; verbeterd uit Palengrijn B.
d
Lombaerd B.
e
Gorinchē A; Ghorichem B.
f
Lomb'ders A; Lombaerds B.
g
Lōb'ders A.
h
Tor. AB.
i
Tor. AB.
j
Enghelsche B.
k
Enghel. A.
l
M'tijns A.
m
11 november.
n
Janne B.
o
Heyn. A; Heneg. B.
p
Byaumond B.
q
Gher. A.
r
M'ewede A; Meerwede B.
s
janne B.
t
Janne B.
u
Stienvoirde B.
v
Airnoud B.
w
Groenevelt B.
x
M'ewede A; Meerwede B.
y
Rengh's A; Renghaers B.
z
Gill. A.
a'
Boudw. A; Boudijns B.
b'
Heynrix B.
c'
sheren B.
d'
Gill. A.
e'
knape B.
f'
de afkortingsstreep boven de e onzeker A.
g'
Tor. AB.
h'
met ten A.
i'
Heyn. A; Heneg. B.
j'
Gher. A.
k'
M'ewede A; Meerwede B.
l'
Dussen B.
m'
Stienvoirde B.
n'
Aernt B.
o'
Groenevelt B.
p'
M'ewede A; Meerwede B.
q'
Reyngh's A; Renghers B.
r'
Gill. A.
s'
Boudw. A; Boudijns B.
t'
Henr. A; Heynrix B.
u'
sheren B.
v'
Gill. A.
w'
Heyn. A; Heneg. B.
x'
Holl. A.
y'
en B.
z'
d gecorrigeerd A.
a''
hier hem, doorgestreept A.
b''
Heyn. A; Heneg. B.
c''
Byaumond B.
d''
M'ewede A; Meerwede B.
e''
g verbeterd uit b A.
f''
Will. A; Willaem B.
g''
Heyn. A; Heneg. B.
h''
Holl. AB.
i''
ontbr. B.
j''
Heyn. A; Heneg. B.
k''
Byaumond B.
l''
Valench. AB.
m''
M'tijns A; Maertijns B.
n''
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Wouter Bau, knaap, wisselaar te Mechelen