Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X046r_198_1 ZH_K_X046v_198_2 B ZH_G_X037v_198_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 46r-46v, nr. 198 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 37v, nr. 192 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Vgl. de in het register voorafgaande en volgende nrs. ZH 197 en 199.

Wi Pieter here van der Lecke ende Henricb van der Lecke, zone des heren van der Lecke vors., maken cont ende kennelic alle den ghenen die desen brief zullen zien jof horen lesenc dat wi scoudich sijn ghesameder hand ende onghesceden eersamen luden heren Wouter Bau wisselaer van Machelen, Janned sere Gillijsf sone, Clays Oem, Heyne heren Ghereitsg sone ende Goetscalch Heynen sone, hem jof den ghenen die desen brief toghet of haren erfnamen, vier ende twintich hondert pond zuarter Tornoysei, den ouden groten over zestien penninghe gherekent, die si vor ons betaelt hebben in ghereden ghelde Palmerijn den Lombaertj van Gorinchemk ende sinen ghezellen, voer wilke summe van den penninghe vorscreven wi gheloven bi onsen ede ende up onser trouwen desen viven vorghenoemt jof den enen van hem viven of haren bode die desen lettren toghet, ofte wittachtich uytscrift daer of, te zetten in onse tollen te Zmithusenl die gheleghen es tote Emmerike ofte waer dat mense elwaer leghede, ende dier tollen doen te ghebruken zonder alrehande archeyt, daer in te ghane ende te ghebruken ghehelic ende al in sente Martijnsm daghe in den wintern alsmen scriven zal M CCC zes ende twintich, up onsen cost zonder haer scout yet te minderen, al dat ghelt ende verval van der tollen tontfane tote der tijt toe dat si die XXIIIIC lb. Tornoyseo vorscreven vol ende al up gheheven hebben, ende allen coste ende scadep die hem jof haren zekeren bode daer of comen mochte, bi haren simplen woerden te gheloven zonder archeyt ende te goder bewisinghen; ende ute desen tollen voernoemt zoe zal die vrouwe van der Lecke onse stief moder des heren van der Lecke vors. heffen van den ghelde dat van der tollen vallen zal jaerlix C march goder Brabands die haer daer up bewijst sijn, ende anders niet meer en zal uter tollen gaen, uytghenomen der ghere cost die van deser viver weghen vorscreven in legghen zullen, ende des boden cost die wi met hem daer in legghen zullen. Ende wi Pieter here van der Lecke ende Henricq sijn zone vorscreven verlien ons zelven ende verbinden r alsoe bi onser trouwen ende bi onser eeren ende up al onse goit, zoe waert gheleghen es, alle dese poynte vorscreven wittelic ende trouwelic te houden zonder enich wederzegghen; ende om die mere zekerhede hier of zoe biddens wi onsen lieven heren, heren Willamet grave van Heynegouwenu etc., heren Reynoude zone des graven van Ghelre ende heren Diericv grave van Cleve, dat si desen brief met ons ende up ons beseghelen willen, ende hem verbinden ons doen te houden ende onsen erfname des onser ghebrake of wi jof yemand dese stucken verbreken wilden in desen ponten vors. of in enighen van den ponten, ende ons daer toe dwinghen te houden met onsen live ende met onsen gode, so waer ende waer an dat het gheleghen es. Ende wi Willemw grave van Heynegouwenx etc., Reynoud des graven sone van Ghelre ende Dieric grave van Cleve vorscreven, om bede ende versoec edelre lude heren Pieters heren van der Lecke ende Henrixy sijns soensz vorscreven, verbinden ons ende verwilcoren den here van der Lecke ende Heynrica' sinen sone hem jof haren erfnamen des haers ghebrake te doen houden alle dese stucken vorscreven sonder enich ghebrech, ende gheloven alle drie ghesameder hand dese stucken te voldone ende te doneb' houden ghelic dat vorscreven es.

In kennesse hier of hebben wi Pieter here van der Lecke ende Henricc' sijn zone vorscreven, ende wi Willemd' grave van Heynegouwene' etc., Reynoud sone des graven f' van Ghelre ende Diericg' grave van Cleve dese lettre open beseghelt met onsen seghele. Ghegheven des dinxendaghes na Alreheyligher misse int jaer XXVo.

a
namelijk heer Wouter Bau, genoemd in het opschrift van het voorafgaande nr. ZH 197.
b
Heynric B.
c
l verbeterd uit h A.
d
Jan B.
e
sheren B.
f
Gill. A.
g
Gheraerds B.
h
Ghoetscalc B.
i
Tor. AB.
j
Lombaerd B.
k
Gorinchē A; Ghorichem B.
l
verbeterd uit Zuuthusen AB.
m
Maertijns B.
n
11 november.
o
T. A; Tor. B.
p
tussen a en d twee stokken, zo te zien een u die vervolgens tot n werd gecorrigeerd en daarna is geëxpungeerd A.
q
Heynric B.
r
hier ons, doorgestreept A.
s
verbeterd uit hebben A.
t
Will. A.
u
Heyn. A; Heneg. B.
v
Dierike B.
w
Will. AB.
x
Heyn. A; Heneg. B.
y
Heynrix B.
z
Heynrix sijns zones verbeterd uit Heynric sijn zone B.
a'
Heynr. A.
b'
doen B.
c'
Heynric B.
d'
Will. AB.
e'
Heyn. A; Heneg. B.
f'
hier des graven herhaald A.
g'
Dier. A.
Oorkonder: Pieter heer van der Lek en zijn zoon Hendrik van der Lek
Destinataris: heer Wouter Bau wisselaar te Mechelen, Jan heer Gillisz., Nicolaas Oom, Hein heer Gerardsz. en Godschalk Heinenz.