Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X046v_199_1 B ZH_G_X037v_199_1 ZH_G_X038r_199_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 46v, nr. 199 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 37v-38r, nr. 193 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Vgl. de in het register voorafgaande nrs. ZH 197 en 198.

Wi Willemb grave c etc. maken cont allen ludend. Want onse lieve ende ghetrouwe here Jan van Heynegouwene, here van Byaumond, onse lieve broder, here Gheraerdf van Pottes, haer Daniel van der Merewedeg, here Jan van der Dussen, here Jan van Steenvoerdenh, haer Arnti van Groneveltj, ridderen, Daniel van der Merewedek, Willeml onse camerleng, Mathijs Reynghersm f., Gillijsn Boudwijnso sone, Jan Heynrixp sone ende Jan ser Gillijsq sone, knapen, onse borghen gheworden sijn jeghens haren Wouter Bau wisselaer van Macheliner, onsen trouwen knape, alse voer twie ende twintich hondert pond Tornoyses, den ouden groten coninx Tornoyset of drie Enghelseu van Enghelandv over zestien penninghe gherekent jof payement dat daer jeghens alsoe goit es, te betalen heren Wouter voers. jof sinen erfnamen jof den zekeren bode die den brief brenghet die si beseghelt hebben onse borghe vorscreven van sente Martijnsw messex die nu leste leden es over twie jare naest comende jof binnen viertien nachten daer nae naest comende ombegrepen; jof betaelden wi up die tijt niet, zoe zoude hare Jan onse broder jof twie ridders vor hem, ende elc ridder vorscreven jof twie wel gheboren knapen vor hem, jof elc knaep vorscreven jof een wel gheboren knaep voery hem, in comen te Machelenz sonder vermaninghe, ende daer te leesten up onsen cost ter tijt toe dat heren Wouter vorseyt van den vorscreven ghelde ende cost dier up ghinghe voldaen ware, alsoe alse die brief houd die onse borghe vorscreven met ons daer of beseghelt hebben. Zoe hebben wi onse borghen vorscreven ghemenelike ende elken bezonder van desen ghelde vorscreven, ende van allen cost ende scade die hem daer of comen mach, ghelovet ende gheloven met desen brieve scadeloes te quiten.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburcha' up sente Katerinenb' dach int jaer ons Heren M CCC XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemc' camerlinc.

a
namelijk heer Wouter Bau, genoemd in het opschrift van nr. ZH 197.
b
Willaem B.
c
hier van Heneg. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Heyn. A; Heneg. B.
f
Gher. A.
g
Me'wede A; Meerwede B.
h
Stienvoirde B.
i
Aernt B.
j
Groenevelt B.
k
Me'wede A; Meerwede B.
l
Willaem B.
m
Reyngh's A; Renghers B.
n
Gill. A.
o
Boudw. A; Boudijns B.
p
Heynr. A.
q
Gill. A.
r
Machele B.
s
Tor. A.
t
Tor. AB.
u
Enghelsche B.
v
Enghel. A; Enghe land B.
w
M'tijns A; Maertijns B.
x
11 november.
y
de laatste letter vrijwel onleesbaar door slijtage van de inkt A.
z
Machelem A.
a'
Midd. A.
b'
Kat'inen AB.
c'
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Henegouwen heer van Beaumont, heer Gerard van Pottes, heer Daniel van der Merwede, heer Jan van der Dussen, heer Jan van Steenvoorde, heer Arnoud van Groeneveld, ridders, Daniel van der Merwede, Willem kamerling, Mathijs Rengersz., Gillis Boudewijnsz., Jan Hendriksz. en Jan heer Gillisz., knapen