Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X046v_201_1 B ZH_G_X038r_201_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 46v, nr. 201 (primaire registratie).

In de ondermarge de custode: Sequitur littera de Olekin Stier.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 38r, nr. 195 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vgl. het in het register voorafgaande nr. ZH 200.

Wi Willemb grave c etc. doen u te weten Jan ser Gillijsd sone onsen rentemeyster van Zuythollande dat here Nyclaysf van der Merewedeg, ridder, ons up ghedraghen hevet in vryen eyghen tuschen twintich ende vier ende twintich morghen tienden legghende te Slidrecht omtrent sine woninghe, ende daer bi zo zullen wi hem lenen IIC lb. Hollandsh van Paeschen naest comendei tote over een jaer daer nae, in zulker manieren: es dat zake dat hi die IIC lb. Hollandsj vorscreven up die tijt niet weder en ghevet, dat wi den vors. tiende vryelike behouden moghen, jof u jof enighen anderen gheven moghen dien wi willen; mer ghave hi zelve tghelt vors. den ghenen diet hem van onsen weghen lenen zal up die tijt vorscreven, soe souden wi hem den zelven tiende verlenen in allen manieren dat hien van ons helt eer hien ons up droech. Waromme wi u ombieden dat gi heren Nyclaysek vors. dese IIC lb. Hollandsl vors. ghevet van onsen weghen; ende es dat hise u niet weder enem betaelt ten termine vorscreven, zoe gheloven wi u dat wi u den zelven tiende vorscreven verlenen zullen van ons te houden inn allen manieren dat hien vano ons te houdene plach; ende ghebraker yet an dat die tiende des ghelts niet waerdich en ware, dat zouden wi u doen verzetten.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixeep up sent Nyclaysq dach int jaer r XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathiam et Jan ser Gillijss f.

a
namelijk Claes vanden Marwede, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZH 200.
b
Will. A; Willaem B.
c
hier van Heneg. B; hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
d
Gill. A.
e
Zuytholl. A.
f
Nyclais B.
g
Me'wede A; Meerwede B.
h
Holl. AB.
i
23 maart 1326.
j
Holl. AB.
k
Nyclaise B.
l
Holl. AB.
m
en B.
n
an B.
o
boven de regel toegevoegd A.
p
Zir. A; Zierixee B.
q
Nyclais B.
r
hier ons Heren M CCC B.
s
Gill. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Gillisz., rentmeester van Zuidholland