Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X048r_213_1 B ZH_G_X039v_213_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 48r, nr. 212 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 39v, nr. 205 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan van Polanen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 387-388.

Wij Pieter here van der Lecke maken kond allen luden dat wi verpacht hebben onsen lievena zuagher Janne van Pollanen alsulc goed als hier na bescreven staet, van onser Vrouwen daghe te licht misseb die nu naist leden es tote ses jaren toe durende, om vier hondert ende neghentich pond Hollandsc, den groten Tornoysend voir achte penninghe gherekent, die hi ons ghehelic ende al betailt hevet. Dat es te weten in den eirsten dat ambocht van Crimpen op die Merwedee met alle der tiende, groete ende clene, ende met der vere dat daer toe behoirt; ende dat ambocht van Crimpen op die Ysele met alle der tiende, groet ende cliene, die daer toe behoeren; ende dat ambocht van Ouderkercf met alle der tienden, grote ende clene, die daer toe behoeren ende met den vere dat daer toe behoirt; ende dat ambocht van Zuitbroec met al der tiende, groet ende clene, die daer toe behoeren ende met al den anderen vervallen die den ambochte toe behoeren; ende vierdalfg pond Hollandsh sjaers, payements voirs., die wi ane hem luden hebben van jaerlixen pachte; ende alle onse tiende die wi legghende hebben in den ambocht van Berewoudei jof in den anderen ambochten voir noemt; ende met allen den vervallen dat van desen ambochten voirghenoemt jaerlix vallen mach dese ses jaerscaren voirs. ghedurende, uytgheset die hoghe gherechte, sonder alrehande arghenlist; ende voirt zal dese voirghenoemde Jan hebben al dat verval van onser scouwe die wi hebben van den dike of van botenj van over Lecke. Ende dese voirseyde ambochten met al datter toe behoirt alse voirscreven es beloven wi Janne voirscreven hem jof zine nacomelinghen jof den ghenen dien hijt bevale met zinen open brieve, waer dat zijns ghebrake, te waren alse vry goed van alrehande commer ende van allen antale ende van alre calainge, sonder arghenlist, dese ses jare voirnoemt ghedurende.

Ende omme dat wi alle dese ding voirscreven vaste ende ghestade houden willen seker bi onser trouwen, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ende omme die merer sekerhede soe bidden wi Henrick onsen outsten sone dat hi alle dese voirscreven pointen vaste ende ghestade houden wil sonder arghenlist, ende zine zeghel hanghen wil metten onsen in kennesse ende vestenesse ane dese jeghenwoerdighel letteren. Ende ic Henricm outste sone heren Pieters here van der Lecke voirghenoemt, om bede willen mijns liefs heren ende vaders heren Pieters here van der Lecke voirghenoemt, ende om dat icn alle dese voirscreven pointen vaste ende ghestade love te houden ende houden wil sonder enich ghebrec, zoe hebbe ic Henrico voirghenoemt minen zeghel ghehanghen ane dese jeghenwoerdighe lettere. Ende om die merer sekerhede soe hebben wi Pieter here van der Lecke ende ic Henricp van der Lecke zijn outste zone voirghenoemt ghebeden enen hoghen edelen prenche ende enen moghenden, onsen lieven here heren Willemq grave van Heynnegouwenr etc. dat hi Janne voirs. of zine nacomelinghe jof den ghenen die hire in zet met zinen open brieven houde ende does houden, ende een overborghe wesen wil voir ons Janne van Pollanen, zinen erfnamen jof den ghenen dien hijt beveelt met zinen opene brieve, ons oft onse nacomelinghe te doen houden in alle pointen alst voirscreven es dese ses jaren durende, sonder alrehande arghelist, ende in kennesse ende in vestenesse of wi enich van ons beden enighe van desen pointen voirscreven brake of breken wilde, ons daer toe te twinghenu alle dese voirscreven pointen vaste ende ghestade te doen houden sonder arghelist, ende zinen zeghel te hanghen voren ane dese jeghenwoerdighe lettere. Ende wi Willemv grave van Heynnegouwenw etc. voirs., om bede wille ende versoec ende jonste heren Pieters here van der Lecke ende Henrixx sijns outsten zones voirghenoemt, zoe hebben wi ghelovet voir ons ende voir onse nacomelinghe Janne van Pollanen voirs. jof zine nacomelinghe, waer dat zijns ghebrake, jof den ghenen die hi in zinen steden gheset hadde met zinen open brieve in alle desen goede voirs. te houden ende te doen houden als een overborghe ende een here dese voirnoemde termine van ses jare durende, in allen manieren alst hier voirscreven es, ende onsen zeghel hier an doen hanghen.

In oirkonde ghegheven in die Haghe op den zonnendach van Belokene Paeschen int jaer y XXVIo.

a
i onzeker vanwege een correctie B.
b
2 februari.
c
Holl. AB.
d
T'noysen A.
e
M'wede A; Me'wede B.
f
Ouderk'c A.
g
vier dalf A.
h
Holl. AB.
i
Be'woude A.
j
boeten B.
k
Henr. A; Heynric B.
l
g verbeterd uit h A.
m
Henr. A; Heynric B.
n
verbeterd uit wi A.
o
Henr. A; Heynric B.
p
Heynric B.
q
Will. A; Willame B.
r
Heynn. A, Heneg. B.
s
doen B.
t
ende B.
u
duinghen B.
v
Will. A, Willaem B.
w
Heynn. A, Heneg. B.
x
Heynrix B.
y
hier ons Heren M CCC B.
Oorkonder: Pieter heer van der Lek
Destinataris: Jan van Polanen