Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X048v_214_1 B ZH_G_X040r_214_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 48v, nr. 213 (primaire registratie).
Opschrift:

De visscherie van Leckerkercke tot Boelnisser sloot.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 40r, nr. 206 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Janne sheren Gillis z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 146

Wi Pieter here van der Lecke maken cond etc. dat wi vercoft hebben onse viskerie die gheleghen es van Leckerkerke nederwaerta streckende tote Boelnisser slote toe, ende van Boelnisser slote weder in die Merwedeb streckende toten utersten kante van Waelmondec, onsen lieven vriend Janne heren Gillijs sone, porter in Dordrechtd, hem ende zine nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden tenen rechten e erfliene met alle den rechte datter voirseyder viskerie toe behoirt, omme dertich pond groter coninx Tornoysef, die wi van hem ontfanghen hebben; ende dese voirseyde viskerie zoe moghen wi lossen binnen twaelf jaren naist comende om dertich pond goider Hollandsg jaerliker renten die wi of onse nacomelinghe hem of zinen nacomelinghen vrielike bewisen moghen binnen Dordrechth legghende an die strate in goider legheninghe, jof om drie hondert pond goider Hollandsei penninghe. Ende waer dat sake dat Jan sheren Gillijs sone voirs. storve voir Jan zinen zone die hi nu heeft bi veren Lizebethj zinen wive, soe soude dese voirseyde viskerie comen op Jan zinen zoen voirs., ende die zal hi houden van ons ende van onsen nacomelinghen tenen rechten erfliene. Ende dese voirseyde vischerie beloven wi hem te waerne in allen manieren als voirscreven es; ende waert dat daer ane iet ghebrake, dat beloven wi hem te voldoen met anders onsen goide.

Omme dat wi dit vaste ende ghestade willen houden ende ghehouden blive van ons ende van onsen nacomelinghen, zoe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele; ende bidden Henrick onsen zone dat hi dese voirseyde dinghen vaste ende ghestade houde, ende zine zeghel in kennessen daer of hanghe metten onsen an desen brief. Ende ic Henricl voirs., omme bede wille mijns liefs vaders voirnoemt ende om dat ic dese voirseyde dinghen vaste ende ghestade houden wille, soe hebbe ic desen brief bezeghelt met minen zeghel. Ende om die merer vastenesse soe hebben wi Pieter here van der Lecke ende ic Henricm zijn zoen voirnoemt ghebeden enen edelen prence ende enen moghenden onsen lieven here den grave van Heynnegouwenn ende van Hollando dat hi Janne vors. ende zinen nacomelinghen houde ende doep houden in dese voirseyde vischerie in allen manieren als hier voirscreven es, ende hi in kennessen daer of zinen zeghel wille doen hanghen voren an desen jeghenwoerdighen brief. Ende wi Willaemq grave van Heynnegouwenr etc., om bede wille heren Pieters here van der Lecke ende Henrixs t sijns zoens voirnoemt, ende omme dat wi Janne voirs. ende zine nacomelinghen in deser voirseyder viskerien houden willen also alsu voirscreven es, zoe hebben wi desen brief doen bezeghelen met onsen zeghele.

Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo XXVo des sonnendaghes na sinte Lucien daghe.

a
noirdwaerd B.
b
M'wede A; Me'wede B.
c
Waelniede B.
d
Dordr. A.
e
hier erfliene, erf bovengeschreven en liene doorgestreept A.
f
T'noyse A; Tor. B.
g
Holl. AB.
h
Dordr. A.
i
Holl. AB.
j
Lizebetten B.
k
Heynric B.
l
Henr. A; Heynric B.
m
Heynric B.
n
Heynn. A; Heneg. B.
o
Holl. AB.
p
doen B.
q
Will. B.
r
Heynn. A; Heneg. B.
s
Heynric B.
t
hier zin, doorgestreept (het woord kon niet worden afgemaakt vanwege een scheur in het perkament B.
u
alst B.
Oorkonder: Pieter heer van der Lek
Destinataris: Jan heer Gillisz., poorter in Dordrecht