Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X049r_219_1 ZH_K_X049v_219_2 B ZH_G_X040v_219_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 49r-49v, nr. 218 (primaire registratie).
Opschrift:

De beghinen Tordrecht die aennemen de oerde der penitentien.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 40v, nr. 211 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Beghijnen te Dordrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 392.

De 'Orde van penitentie' is de derde orde van sint Franciscus.

Wi Willaema grave etc. allen den ghenen die desen brief sullen zien, saluyt ende al goid. Want een deel joncfrouwen des hoefs der begghinenb in Dordrecht hebben ane ghenomen een oirdec died gheheten es Ordo der penitentie, die ghesticht ende comfirmeert es van den Stoel van Romen als wi verstaen hebben, dat wi prisen ende loven; wair bi dat wi dese joncfrouwen ende ale andere die toite him in deser voirseider ordine comen in Dordrecht ende die andre jonvrouwen die beghinen waren ende noch in desen voirseyden hoefve wonen alzoe langhe als si him wel ende eerlike houden nemen in onse bescermenesse, ende willen dat zi hoiren hof ende hair huysinghe besitten ende ghebruken in al dien rechte dat zi plaghen te doene doe si beghinen waren, want tbeghijn hof voirseyt van onsenf voirvorders graven van Hollandg eerst ghefondeert ende ghesticketh was. Voird want wi begheren deser voirseyder joncfrouwen voirtganc in allen gheesteliken stucken, soe bevelen wi narensteliken onsen rechtere, scepene ende Raed in onser poirte van Dordrechti, wie si sien in deser tijd, dat si dese voirnoemde joncvrouwen jonsteliken helpenj ende vorderen in allen stucken dair zies begheren.

In orcunde desen brieve beseghelt met onsen zeghelk. Ghegheven tel Sentem Gheerden berghe op sente Jans dach te middezomer int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathiam Rengheri.

a
Will. B.
b
i verbeterd uit e A.
c
door andere hand verbeterd uit orcunde A; de op rasuur, en daarna nog de letters de geradeerd B.
d
i verbeterd uit e A.
e
alle B.
f
van onsen door andere hand bovengeschreven AB.
g
Holl. AB.
h
ghesticht B.
i
Dordr. B.
j
hebben B.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
l
tote B.
m
Zente B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: begijnen te Dordrecht