Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X051v_234_1 B ZH_G_X042v_234_1 ZH_G_X043r_234_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 51v, nr. 233 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 42v-43r, nr. 226 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idema leystbrieve ende wairborge.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 398. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 290, nr. 727.

Vgl. het in het register voorafgaande nr. ZH 234.

Wi Gheraerdb here van Voernec ende borchgrave van Zelandd, Ricoute van Heyswijc proist te Sintef Pieters tUtrecht, Arnoud van Hoeclem ridder ende Arnoud van Houweninghen knaipg maken cond allen luden dat wi ghezamender hant ende elc voer al gheloeft hebben ende gheloeven mit dezen brieve enen edelen prenche ende enen moghenden, onsen lieven here heren Willameh grave van Henegouweni etc., alse van der effeninghe die die bisscop van Utrecht ende hi makeden tusken veren Conegondenj der vrouwen van Arkel te Lintscoten ende Jan van Arkel, alse van zulken eiske als si mit horen brieven eyskende was, hem te betalen alle jare ter tijd toe dat ver Conegondenk voirscreven outste zone sine daghe hevet CCC lb. Tornoysel sjaers, den groten over XVI d. Tornoysem gherekent, die ene helfte te sinte Pieters daghe in den lentenn naist comende ende die ander helfte daer na te sinte Lambrechtso daghep naist comende, ende hem die q taller terminen te leveren in sijn tollen huis toit Ammerss, ende also voird van tide te tide ter tijd toe dat veren Conegondent outste sone voers. sine daghe hevet. Ende wair dat zake dat wi hem niene betaelden telken termine voerscreven jof zinen ghewaerden bode alse voerscreven is, zoe gheloven wi onvermaent in te comen Tordrechtu te leysten, ons selven te winnen ende te quiten in enen herberghe die ons die rentemeesterv van Zuithollandw jof die tolnair van Ammersx wizen zal, ende niet dair uyt te sceiden eer wi hem te vollen voldaen hadden. Ende wair dat zake dat wi selve niet leisten en mochten, zoe zoudeny wi elc ridder ende proist twie goede knapen, ende Arnoud van Houweninghe enen goeden knaip voer ons legghen Tordrechtz leisten, ina' allen manieren dat wier selve legghen zouden alse voerscreven is; ende alle stucken sonder arghenlist.

In kennesse hier of zoe hebben wi dezen brief open bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in denb' Haghe des zaterdaghes up sinte Bartholomeusc' avende int jaer vand' XXVI.

a
namelijk betreffende de vrouwe van Arkel, naar het opschrift boven de voorafgaande oorkonde B.
b
Gher. A.
c
Voirne B.
d
Zel. A; Zeeland B.
e
Ricoud B.
f
Zente B.
g
p en de letter ervoor dichtgelopen, i vervolgens tussengeschreven A.
h
Will. A.
i
Heneg. AB.
j
Coneghonden B.
k
Coneghonde B.
l
T'n. A; Tor. B.
m
T' A; ontbr. B.
n
22 februari.
o
Lambrchts A.
p
17 september.
q
hier door andere hand toit bovengeschreven A.
r
tote allen B.
s
Ām's A; Āmers B.
t
Coneghonden B.
u
Tordr. A.
v
de begin-r gecorrigeerd A.
w
Zuitholl. A; Zuytholland B.
x
Ām's A.
y
zouder B.
z
Tordr. A.
a'
de eerste letter onleesbaar door een vlek A.
b'
die B.
c'
B'tholomeus A.
d'
ons Heren M CCC B.
Oorkonder: Gerard heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, Ricoud van Heeswijk proost van Sint Pieter te Utrecht, Arnoud van Heukelum ridder en Arnoud van Houweningen knaap
Destinataris: graaf Willem III