Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X052v_245_1 ZH_K_X053r_245_2 B ZH_G_X043v_245_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 52v-53r, nr. 243 (1326 december).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 43v, nr. 237 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Die zoene van Amersoye.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 209-210, ad 1319 februari 28.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Jan bi a der ghenaden Goids hertoghe van Lothrikeb, van Brabantc ende van Lembourghd maken cond allen den ghenen die dese letteren sullen zien ocht horen lesene dat wi ghelovet hebben ende gheloven in desen zelven brieve van de tuystef die ghevielen voir Amersoyen van onsen lude die wi Reynoude van Ghelre, onsen lieven neve ende man, hadden ghesent te helpen, daer Heynerichg van Achghel doet bleef, dat wi noch onse lude daer af noch van doet slaghe, noch van wonden, noch van leemten, noch van sierrecheidenh, noch van smerten, noch van vanghenesseni, noch van varliesej, noch van ghenen stucken die onse lude voirs. dier ghesciedek op dien tijd noch ghesciet es, noch wrake noch eeneghe dinghe zullen doen noch laten doen yemant in onsen land noch buten onsen lande die onder ons woent of bliven wille of goet houden in onsen lande, noch op den grave van Heneghouwenl ende van Holland noch op sine maghe ende lude ende land, noch op die ghene die mede anem weghe ende velde waren daer dat misval voirs. ghesciede, noch op enn ghenen van horen maghen ende vrienden; mar wi zullent houden ende doen houden onsen luden in onsen lande voirs. ende buten onsen lande also als voirscreven es onverbrekelic ende eewelic, also alsmen wittiliken soneo van zulken zaken voirsproken sculdich es te houden. Vort zullen wi sonder vertrecken Janne van der Zietwinde ende alle die ghene die omme des twistp wille van Amersoyen voirscreven op ghehouden ende ghearresteertq waren in onsen lande, ende noch sien, scadeloes quiten ende varen laten onghemoyt. Ende waer yemant die dese soene brake in onsen lande jof van onsen luden buten onsen lande, dat zouden wi met goeden trouwen rechter ende hem verbeteren doen met horen live ende met horen goide; ende alle pointe voirscreven sonder arghenlist.

In orkenscap van desen dinghe voirscreven zo hebben wi dese letteren bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven te Vilvordens des woensdaghes na sinte Mathijs dach apostele int jaer ons Heren Mo CCCo ende neghentiene.

a
hier om een gat in het perkament heen geschreven A.
b
Lothr. A; Lotrike (de t gecorrigeerd) B.
c
Braband B.
d
bourgh op rasuur, de letters our onduidelijk A; Lemburch B.
e
etc. i.p.v. allen den ghenen ... lesen B.
f
twiste B.
g
Heynric B.
h
zericheden B.
i
de letters van boven de regel toegevoegd A.
j
verliese B.
k
verbeterd uit ghesceyde A.
l
Henegh. A; Heneg. B.
m
an den B.
n
boven de regel toegevoegd A.
o
zoene B.
p
twists B.
q
de eerste e gecorrigeerd A; arresteert B.
r
rechten B.
s
Vilvoirden B.
Oorkonder: hertog Jan III van Brabant
Destinataris: graaf Willem III