Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X055r_263_1 B ZH_G_X045v_263_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 55r, nr. 260 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 45v, nr. 255 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willam van Duvoirde.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 426.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat Willaem van Duvenvoirde onse trouwe camerlinc met onser hand ghemact heft joncfrouwe Heylewijf sinen wive, heren Zuedersc dochter van Vyanen, toit horer lijftochte vijf hondert pond d zuarter Tornoysee sjaers, den groten over sestien penninghe gherekent, in manieren: waer dat sake dat Willaem storve eer si ende si ghene kinder en hadde bi Willame, so soude si behouden die vijf hondert pond zuarter Tornoyse sjaers tot horer lijftochte, mar storve Willaem eer si ende Willaem kinder bi hoir hadde, zo en soude si behouden mar vier hondert pond zuarter Tornoyse sjaers toit horer lijftochte.

Ende dese renten heeft hoir Willaem bewiset ende ghemact: op den tiende in die Liere die heren Vranken van Hoyledef was tachtich pond zuarter Tornoyse sjaers; uten tiende toit Noetorpg van achte hoevenh dertich pond zuarter Tornoyse sjaers; uten tiende tote Haiswardsi woudej vijftich pond suarter Tornoyse sjaers die heren Pieters van Leyden waren; uter tollen van Niemands vriendk vijftich pond zuarter Tornoyse l die Jans van Brandenborch waren; uter tollen van Ammers ses ende dertich pond zuarter Tornoyse sjaersm die Florens van Juitfaesn waren; ute den dertien morghen lands in Maselandero ambocht die Janp Coppen soens waren twie ende twintich pond zuarter Tornoyse sjaers; uten vere van Alemonde, tinseq ende ene morghen lands dair thuys op staet ses ende vijftich pond suarter Tornoyse sjaers; uten vere in den Polre sestien pond zuarter Tornoyse sjaers; ute den smaeltiende van Almonde ende van Dubbelmonde viertich pond suarter Tornoyse sjaers; uten Gheerlander vijftich pond zuarter Tornoyse sjaers; ute den corens tiende van Almonde ende van Dubbelmonde boven dien dat Willaem cofte jeghens Willaemt van Horneu tseventich pond zuarterv Tornoyse sjaers. Dit coemt in w summe vijf hondert pond zuarter Tornoyse sjaers; ende waer dat sake dat dit goed voirscreven sjaers meer renten danne joncfrouwe Heylewijfx lijftochte jaerlix beliepe, dat souden op boreny Willaemsz kindere jof die ghene dairt met enen rechte op quamen.

Hier over waren onse lieve ende ghetrouwe hair Daniela' van der Merewedeb', hair Dieric borchgrave van Leyden, hair Arntc' van IJselsteyned', hair Jan van den Silee', ridderen, Jan van Arcle, Jan van Polanenf', Mathijs Renghersg' sone ende Enghebrecht van Voirscotenh', knapen. Ende in deser lijftochte voirscreven gheloven wi te houden joncfrouwe Heylewijf voirseyd als wi sculdich sijn te doene na sede ende custume van onsen lande.

In oirkonde etc. Ghegheven toit Sinte Gherdeni' berghej' op sinte Marcusk' dach ewangeliste int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

a
Will. (deze naam hierna steeds zo afgekort, hetgeen verder niet is aangegeven) A.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Zued's A.
d
hier za, doorgestreept B.
e
Tor. AB, deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
f
Hoyle B.
g
Noedorp B.
h
van achte hoeven boven de regel toegevoegd A.
i
lezing van de i onzeker, mogelijk een r A.
j
Haeswaerdswoude B.
k
Niemans vriend B.
l
hier sjaers B.
m
die Jans van Brandenborch ... sjaers weggelaten, waarna een andere hand boven de regel schreef: die Jans van Brandenburgh waren; item XXXVI lb. Tornoys (T') sjairs uter tollen van Ammers (Amm's) B.
n
Juytfaes B.
o
Maeslander B.
p
Janne B.
q
de eerste drie letters onzeker A.
r
Gheer | lande A; Gherlande B.
s
boven de regel toegevoegd A.
t
Will. B.
u
Hoirne B.
v
zarter A.
w
hier ene B.
x
Heylewijfs B.
y
haren B.
z
Will's A.
a'
Danel B.
b'
M'ewede A; Meerwede B.
c'
Aernt B.
d'
Yselsteyne, de tweede e onzeker, wrs. gecorrigeerd uit i B.
e'
Zile B.
f'
Pollanen B.
g'
Renghaers B.
h'
Voirscoeten B.
i'
Zente Gheerden B.
j'
b'ghe A.
k'
Marchus B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, kamerling, en zijn echtgenote jonkvrouw Heilewijf, dochter van heer Zweder van Vianen