Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X055v_268_1 ZH_K_X056r_268_2 B ZH_G_X046r_268_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 55v-56r, nr. 264 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 46r, nr. 260 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 433.

Zie nr. ZH 267 alsmede Van Mieris, ChHZ II, p. 432, de uitgave van de overeenkomst die op dezelfde datum gesloten is tussen Willem van Horn en Elizabeth Jansdr. van der Merwede.

Willaem van Horne here van Outena maken kond ende kenliken allen luden. Want joncfrouwe Lisebeth Jans dochter van der Merwedeb, Dierix wijf van der Made, ons quite ghescouden heeft ende vertheghen van allen dien goede dat si ons heyscende was tote desen daghe toe ende daer si ende wi onderlinghe omme twyeden, overmids zegghen ons lijefsc heren sgraven van Henegouwend ende van Holland, zoe hebben wi der vorseyder joncfrouwen verlient ende verleenen med desen brieve hoir ende hoiren na comelinghen viertich pond zwarter Tornayse tsjaers, den groeten over zestien penninghe gherekent, van ons ende van onsen na comelinghe te liene te houden ten Brabansken rechte, ende dese vorseyde viertich pond Tornayse sjaers hebben wi hoer bewijst alle jare in tenemen tote Paeskene up onse gheheel telinghef tote Uitwijc, die groet es jeghens achte ende viertich marghen lants jof daer omtrent. Ende wat die telinghe beter es dan XL pond Tornayse vorseyt tsjaers, dat sullen wi selve behouden; ende waer si in eenich jaer dilder, dat soude wi selve up rechten van onse andren goede, in manieren soe wilke tijt wi willen dat wi dese vorseyde renten lossen moghen telken Bamisseng met vier hondert pond Tornaysen payments voerscreven.h

In orkonden desen brieve bezeghelt met onse zeghel; ende omme die meerre zekerhede zoe hebben wi ghebeden onsen lieven here den grave van Henegouweni ende van Holland dat hi desen brief met ons beseghelen wille. Ende wi Willem grave van Henegouwenj, van Hollandk, van Zeeland ende here van Vrieseland hebben omme bede Willaems vors. ende omme die meerre zekerheyde desen jeghenwordighen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe up sente Marien Magdalenen dach int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

a
nl. de in het opschrift boven het voorgaande nr. ZH 267 genoemde Joncfrou Lijsbeth Jans dochter vander Merwede.
b
M'wede A.
c
in ije gecorrigeerd A.
d
Heneg. A.
e
es gecorrigeerd A.
f
i verbeterd uit e A.
g
1 oktober.
h
het laatste lijkt niet goed te lopen, mogelijk is een zinsnede weggevallen AB.
i
Heneg. A.
j
Heneg. A.
k
Holl. A.
Oorkonder: Willem van Horn, heer van Altena
Destinataris: jonkvrouw Elizabeth Jansdr. van der Merwede, echtgenote van Dirk van der Made