Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X058r_283_1 B ZH_G_X047v_283_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 58r, nr. 279 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 47v, nr. 275 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dirck Jan Pleystersa z.

De tekst is doorgestreept.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want wi Diericc Jan Plaistriersd zone ons knapen hier voermaelse ghegheven hebben met onsen opene brieve ene van onsen scroid ambochten te Dordrechtf, dat eirste dat open worde ende verscene, behouden onsen beloiften die wi dair teg voiren ghedaen hadden alzoe als die brief wel houd die hi van ons heft van den scroid ambocht voirs., ende wi verstaen dat nu ene van onsen scroidambochten te Dordrechth open es ende verscenen alze van Jani Oem diere ene hadde ende ghestorvenj es, ende Dieric Jans zone voirs. die eerste es diet sculdich es te hebben van allen den ghenen dien wiet hier voermails beloeft ende ghegheven hebbenk met onsen brieven, zoe hebben wi noch ghegheven ende gheven met desen jeghenwoirdighen brieve Diericl Jan Plaistriersm zone ditn voirseide scroidambocht dat bi Jan Oems doit open es ende verscenen wairo; ombieden ende ghebieden allen onsen scroiders van onser stede van Dordrechtp dat zi Dieric voirs. ontfaen toit horen gheselle ende hem mede deelen ende gheven alle renten ende vervalle die verscinen ende vervallen moghen van den scroidambocht voirs., over mids dat Diericq voirs. doe alzulken dienst ende arbeid bi hem zelven jof bi den ghenen die hire van sinen weghen toe setten zal als hir sculdich es te doene, ende onse ander scroiders dair of doen ende ghedaen hebben, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven tote Valenchijn op sinte Symons ende Juden avond int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

a
Pleyst's B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Dierike B.
d
Playstriers B.
e
voelmaels of voelmoels A; voirmaels B.
f
Dordr. AB.
g
t gecorrigeerd A.
h
Dordr. A.
i
Janne B.
j
aan de laatste letter een overtollig afkortingsteken A.
k
boven de regel toegevoegd A.
l
Dierike B.
m
Playstriers B.
n
t verbeterd uit e A.
o
wair omme wi B, een aannemelijke emendatie van de vermoedelijk corrupte tekst in A.
p
Dordr. AB.
q
aan de laatste letter een overtollig afkortingsteken A; Dierike B.
r
de i en de s van het volgende woord op rasuur A.
s
door andere hand in de marge toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Jan Plaistriersz., knaap