Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X063v_335_1 ZH_K_X064r_335_2 B ZH_G_X051v_335_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 63v-64r, nr. 331 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 51v, nr. 327 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Grave Willem van Gulijc.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 484.

Cf nr. ZH 334.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeeland ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi enen hoghen man ende moghende, onsen lieven sonee heren Willamef grave van Ghulijc, in ofslaghe van sulker medeghave ende bewisinghen als wi him beloiftg hadden in huweliken goide met veren Janne sinen wive, onser dochter, bewijst hebben eneh somme van onsen renten ende goede toite dusent ponden Tornoysei sjaers, den ouden groetenj koninxk Tornoisl over sestien penninghe gherekent, die gheleghen sien in onsen lande van Zuythollandm, te houdene ende te besittene na alre voirme ende maniere dat die brieve ende handvesten houden die ghemaect sien van dien huwelijc twischen herenn Willameo grave van Ghulijc ende veren Jannen sinen wive, onser dochter voirscreven, wair of die particulen van der bewisinghe van desen dusend ponden jaerlix vorscreven hier na volghen. In den ersten ane onsen tynse in Tiesselijnsp wairdq alser groet als wine nu dair hebben dair die somme of loipt, jaerlix blivende, behalven dat wi den heren van Sentes Pieters van Utrechtt ende anderen luden hier te voren dair uyt bewijst hebben, ende behalven den vri lande dat onse manne aldair van ons houden te liene, neghen hondert achtien pond, vijf scellinghe ende zes penninghe Tornoyseu, dair die daghe jaerlix of vallen van der eenre helfte te Paischen ende dander helfte te sente Remijs missev. Item op onsen uytw lande in Monsterkerke, die houden vijf ende dertich morghen lands of dair omtrent ende ghelden jaerlix een ende dertich pond, zes scellinghe, achte penninghe Tornoisx, ende y die dach of es van der betailinghe sjaers toite sente Remijs misse, ende verpacht sien dit jaer ende die naiste jaer naest comende. Item op onse uytlande van z Almsvoete, houdende twintich morghen a' ende vier hont landsb' of dair omtrent ende ghelden jaerlix zeven ende dertich pond, zes scellinghe, c' achte penninghe d', ende e' die dach of es van der betailinghe sjaers toite sente Remijs misse, ende verpacht sien dit jaer ende dit naist jair naist comende. Item op een stuc lands toit Almsvoete dat Willaem Kic in hurewaren hadde, houdende jeghens vier morghen lands of dair omtrent, dat gheld jaerlix drie pond Tornoisf', ende die dach van der betailinghe of pleghet te vallen jaerlix toite sente Mertijnsg' misse in den winterh'. Wilke bewisinghe van desen goede ende renten voirscreven wi zullen waren ende doen ghewaren heren Willaemi' grave van Ghulijc voirs. ende sinen arfnamen na der manieren van den hantvesten die ghemaect zien van den huwelijc twisken him ende onser dochter voirs.; ende ombieden ende ghebieden onsen bailiu, onsen rentemester ende anders allen onsen goeden luden van Zuythollandj' dat si den grave van Ghulijc onsen sonek' voirs., of sinen ghewairden bode dien hijt bevelen zel, dese renten ende goid voirscreven also als wise him hier voiren bewijst hebben laten ghebruken ende op heffen vrilijc jaerlix toit sinen scoenstenl' ende ter bester oirbair, ghelijc dat wi ende onse boden hier te voren ghedaen hebben, ende him dair in ghehulpich m' ende voirderlijc sien zo waneer sijs begheren ende te doene zullen hebben. Wair oec dat sake dat onse land van Zuythollandn' dair dese renten ende bewisinghe gheleghen sijn, des God verbieden moete, alsoe vervloyede jof te niete worde dat die grave van Ghulijc voirs. jof sine arfnamen na der manieren voirscreven dese renten ende bewisinghe aldair niet heffen en mochten, so zouden wi of onse arfnamen verbonden zien dat te versiene ende te beterne also dat hi sine volleo' bewisinghe hadde dat hijs ende sine arfname ghewesen mochten.

Ende omme dat wi willen dat den grave van Ghulikep' onsen sone voirs. ende sinen arfnamen dese bewisingheq' van den goide ende renten voirscreven waster' ende ghestade houden sien in zulken manieren alst voriscreven es, ende sonder alrehande archlist, so hebben voirs' ons ende voir onse nachomelinghe dese letret' open bezeghelt mit onsen zeghele. Ghedaen ende ghegheven tote Woudrichemu' des zonnendaghes voir sente Lourensv' dach int jaer ons Heren M CCC XXIX.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Willelmumw' de Duvenvoirde, Iohannemx' hereny' Gillijsz' f.a'' et alios.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
e
neve, door andere hand verbeterd tot zone d.m.v. correctie van de eerste letter tot z B.
f
Will. AB.
g
beloist A.
h
ane A.
i
Tor. A; Torn. B.
j
ontbr. B.
k
coningh. B.
l
Tor. A; Torn. B.
m
Zuytholl. AB.
n
sheren B.
o
Will. AB.
p
de eerste e gecorrigeerd uit een rechte stok A.
q
Thiselijns waerd B.
r
also B.
s
Zente B.
t
tUtrecht i.p.v. van Utrecht B.
u
Tor. AB.
v
1 oktober.
w
boven de regel toegevoegd A.
x
Tor. AB.
y
hier dair B.
z
hier Als gevolgd door de aanzet van een rechte stok, doorgestreept B.
a'
hier lands B.
b'
ontbr. B.
c'
hier ende B.
d'
hier Tor. B.
e'
hier dair B.
f'
Tor. AB.
g'
M'tijns A; Maertijns B.
h'
11 november.
i'
Will. B.
j'
Zuytholl. A.
k'
neve, door andere hand verbeterd tot zone d.m.v. correctie van de eerste letter tot z B.
l'
scoesten A.
m'
hier sien, doorgestreept A.
n'
Zuytholl. A.
o'
boven de regel toegevoegd A.
p'
Ghulijc B.
q'
de eerste e klein bovengeschreven A.
r'
vaste B.
s'
v gecorrigeerd A.
t'
lettre B.
u'
Woudrichē A.
v'
Louwerens B.
w'
Will. AB.
x'
Io A; Ioh. B.
y'
ontbr. B.
z'
Gill. A; Egidii B.
a''
volgorde f. Egidii B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Willem, graaf van Gulik