Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X067r_361_1 ZH_K_X067v_361_2 B ZH_G_X053v_361_1 ZH_G_X054r_361_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 67r-67v, nr. 356 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 53v-54r, nr. 353 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Vander munte.

In de marge, door andere hand: Payment boden. – Eronder in de marge een kruisje. – Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 496.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi omme den twi die in onsen lande was van den paymente ende van den ghoudenen ghelde ghemeenliken mit onsen goeden luden, wel gheboren ende steden van Hollandd, van Zeeland, van Kennemairlande ende van Vriesland over een ghedraghen sien ende ghebieden te ghaene enen goeden Hollandsef penning voer twe penninghe zuarter Tornoyseg; enen goeden groeten coninx Tornoyseh voer achte penninghe Hollandsi; drie goede oude coninx Enghelsj van Engheland voer achte penninghe Hollandsk; enen goeden ghoudijn hallinc van Florenschel voer dertien groete, enen Enghelsenm min; een ghoudijn lam voer viftien groete; een ghoudijn royael voer sestien groete; enen groeten ghouden voer twe ende twintich groete; enen ghoudijn setelare voer twe ghoudijn hallinghe voers.n; en gheen niewe ghelto, noch ghoudijn noch silveren, anders in onsen lande te ghaene p. Dit payment van den ghoudenen ghelde sal beghinnen te ghaene des manendaghes in die Pinxter daghe naist comendeq ende duren toit onsen weder segghen. Alle scoud daer die dach of leden es ende coemanscipen die men doit voir dien dach voerscreven ende men betailt voer dien dach voerscreven, salmen betailen ende ghelden mit sulken ghelde ende paymente als nu ghaet; alle scoud daer die dach of comet na den termine voerscreven ende alle coemanscipe diemen daer na maket, oec wat ghelde menr bedinghet, te betailen ende te ghelden mit sulken ghelde ende paymente als wi nus ghebieden; sonder van der Lombairdert u scout, daer si v pande of hebben jof sekerhede, daer die termijn of leden es, salmen betailen tuischen dit ende sente Jans misse midzomerw naistcomende mit sulken paymente als nu ghaet ende in sulker warden, ende daer tenden in sulker warden als wijt nu gheboden hebben; ende van sulker scout daer die Lombairdex sekerhede of hebben, ende die termine daery of verscinen sullen na den daghe voerscreven, salmen den Lombairden betailen binnen viertien nachten na den termine mit sulken ghelde als nu ghaet ende in sulker warden daer tenden te betailen in sulker warden als wijt nu ghebieden. Ende alle stucken sonder archlist, ende tonsen verclaersen.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtz des zonnendaghes na Ascenciena' dach int jaer ons Heren M CCCo ende XXXo.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Holl. A.
e
Kenemaerland B.
f
Holl. AB.
g
Tor. AB.
h
Torn. A; Tor. B.
i
Holl. AB.
j
Enghel. A.
k
Holl. AB.
l
Floren. A.
m
Enghelsche B.
n
voerso, de laatste letter veranderd in een afkortingsteken A; voirscreven B.
o
nieweghelt A.
p
hier anders, doorgestreept B.
q
28 mei.
r
gheldemen A; ghelt dat men B.
s
boven dit woord een accent van een i A.
t
Lombaerder B.
u
hier ghoet, doorgestreept B.
v
hier die B.
w
24 juni.
x
Lombaerde B.
y
in de marge bijgeschreven A.
z
Tordr. AB.
a'
Ascencions B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: ingezetenen van Holland, Zeeland, Kennemerland en West-Friesland