Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X067v_362_1 B ZH_G_X054r_362_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 67v, nr. 357 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 54r, nr. 354 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dirc van Teylingen.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 500.

Vgl. nr. ZH 358.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat wi bevolen hebben ende bevelen mid desen brieve Dieric van Theylinghe jof zine gherechte erfname, ghebrake sijns, die monbairscap van Ghizebrechtsb kinder van Langherake van alle hoiren goide, wair dat gheleghen es, also langhe als zic ombejaert sijn ende die ouste zone twaelf jaer oud es, ende hi zal alsulke scoud ghelden alse die kinder nu ter wilen sculdich sijnd ende diee sedule houd dair dese brief doir ghesteken es, ende die somme of lopetf overmids testament VC XXII lb. XV s. XI d. Tornoyseg ende II miten. Ende wair dat zake dat die scoud meere jof minre ghevonden worde ter waride, wairt in testamente jof elwair, dat soude den kinderen te bate jof te scade comen; ende dair bi sullen die kinder vors. als si te haren jaren comen Dieric voirscreven betalen jof verzekeren also vele ghelts als die scoud beloipt die hi nu voir hem ghelden zal eer hi jof sine erfname tgoet rumen. Ende ombieden allen onsen baeliuwen ende allen onsen goiden luden van onsen lande, wel gheboren, poirtere ende ghemeente, wair dat zake dat Dieric enighen stoet hadde van deser mombairscap te bedriven, dat si hem dair in helpen ende sterken gheliken ons selven. Ende wair oic dat sake dat die kinderh beyde sturven binnen horen jaren, soe soude Dieric van horen reesteni goide voiren uytnemen also vele als die scoud beliep die hi voir him betaelt hadde; ende gheloven him jof sinen erfnamen dair in te houden ter tijd toe dat men hem sijn ghelt weder ghave.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir sinte Marien Magdalenenj dach int jaer k Mo CCCo XXXo.

a
Will. AB.
b
Ghizebr. A; Ghisebrechts B.
c
hi A.
d
s gecorrigeerd A.
e
ontbr. A.
f
lopit A.
g
T' A; Tor. B.
h
die kinder verbeterd uit si A.
i
reetsten B.
j
Magdalen B.
k
hier ons Heren B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Teilingen