Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X070v_385_1 B ZH_G_X055v_385_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 70v, nr. 380 (primaire registratie).

Rechts in de ondermarge, door de schrijfhand, de custode: Sequitur van allen porters erve legghende onder den here van Arcle ende Janne sinen brouder in Berchambochta niet bescermt sal wesen. – Links, door andere hand: Concordatus. – In het midden, door een derde hand, en uitgeveegd: Wi Will. grave van den db.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 55v, nr. 377 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Harburch Tassen ende Alliden, heren Jans kinder vam Brandenburch.

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 106, ad 1331 april 25 ('S. Marcus').

Vgl. nr. ZH 384, alsmede nr. ZH 367, een eerdere oorkonde waarin dezelfde zaak werd geregeld.

Wi Willaemc grave etc. maken cond etc. dat wi sculdich sien joncfrouwen Harburch Tassen ende Aleyden, heren Jans kinderen van Brandenburch ridders, een ende twintich hondert pond zuarter Tornoysed, den groeten over XVI d. gherekend, dair si onse opene brieve of hadden ende onser borghe, die si ons nu op leverden ende ghescoert sien; voirt sien wi hem sculdich IIIIC lb. Tornoyse, die wi hem bewijst hadden over scoud ende wi selve in deden nemen heren Janne onse capellane; dit coemd in somme XXVC lb. Tornoyse, den groeten over XVI d. gherekent. Over wilc ghelt wi hem bewijst hebben van ons in een erfleen te houden II½Ce lb. Tornoyse sjaers, payments voirscreven, tontfaen jaerlix ute onser tolne van Ammersf, die ene helfte te sente Martijnsg misse in den winterh ende die ander helfte te sente Pieters daghe in den lenteni, in manieren: so wilke tijd wi hem dese XXVC lb. gheven voirs.j, so sullen dese II½Ck lb. Tornoyse sjaers quite wesen ende si sullen ons desen brief ende onsen brief van hore moeder lijftocht dair op ghemact weder gheven, want wi bi horen goeddenken dese II½C lb. Tornoyse sjaers, ende bi Ghisebrechtsl van Brandenburch horen oem, te lijftochte ghemact hebben veren Jutten der vrouwen van Brandenburch. Ende ombieden onsen rentemeester van Zuithollandm die nu es of na wesen sal dat hi veren Jutten voirs. alle jare also langhe als si levet ende horen dochteren na hoire doit dit ghelt voirs. uyt reken ende betailen te tijd toe dat wijt ghequit hebben, alsen voerscreven es.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sente Gherdeno berghe op sente Marcus avond int jaer XXXIop.

a
Berchamb. A.
b
na de d nog vier stokken, waarmee combinaties van i en m en van n en u mogelijk zijn A.
c
Will. AB.
d
Tor. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
e
derdalf hondert B.
f
Amm's A.
g
M'tijns A; Maertijns B.
h
11 november.
i
22 februari.
j
na de s een onleesbaar doorgestreepte letter A.
k
derdalf hondert B.
l
Ghisebr. AB.
m
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
n
a verbeterd uit e A; alst B.
o
Zente Gheerden B.
p
int jaer ons Heren Mo CCCo een ende dertich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouwen Harburch Tasse en Aleid, de kinderen van heer Jan van Brandenburg, en hun moeder vrouw Jutte, vrouwe van Brandenburg