Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X071r_387_1 B ZH_G_X056r_387_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 71r, nr. 382 (primaire registratie, of 1331 mei-begin juli).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56r, nr. 379 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Dat ambocht van Bergena off Berchambocht.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Vgl. nr. ZH 386. Zie ook de kopnoot aldaar, over het moment van registratie.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi mid goeder jonste ghegheven hebben ende gheven mid desen brieve onsen ghetrouwen luden die wonachtich sien jof wonachtich worden sullen binnen Berghen ende Berch ambochtc, van den Niewen caedijc, van Coelwijcd, van Stolwijce ende van Beyers roden, also verre alse desen voirs. ambochten toe behoren onsen trouwen ridder heren Janne here van Arkel ende Janne sinen broeder, ende hebben hem sulke gracie ghedaen als hier na bescreven staet eweliken durende: dat soe wie die wonet nu ter wilenf of namaels sal comen wonen binnen den ambochten voirscreven, die en sal en ghene borchtochte van doitslaghe noch van leemten mid ghenen rechte noch bi bedwanghe worden ghewonnen, hi noch sijn goed, wart gheleghen es binnen onsen lande van Zuithollandg, hi en wil borghe worden mid sinen vrien wille, maer hi sal sinen maghen gheven hore rechte machsoene, dats te verstane elken achtersuster kind V s. Hollandsh ende elken mach dair na gherekent also als hi dair in gheboren es.

Ende om dat wi willen dat desen voirs. luden dese voerscreven graciei ewelikej wel ghehouden worde hem ende allen den ghenen die na hem comen sullen ende wonachtich sullen sijn in den ambochten voirscreven van ons van onsen nacomelinghen ende van allen den ghenen ende onser nacomelinghe voeren sullen, so hebben wi desen brief dairk op ghegheven open bezeghelt mid onsen seghel. Ghegheven tote Sinte Gherdenl berghe des donresdaghes voir sente Marien Magdalenen dach int jaer ons Heren M CCCo ende XXXo.

a
B'gen B.
b
Will. A.
c
Berchambocht B.
d
o onduidelijk vanwege een correctie A.
e
Sculwijc B.
f
willen met de eerste l geëxpungeerd A.
g
Zuitholl. AB.
h
Holl. AB.
i
gcie, de superscripte a niet meer leesbaar door slijtage van de inkt of mogelijk nooit geschreven geweest A.
j
de eerste letter verbeterd uit g A.
k
op rasuur A.
l
Gairden B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de inwoners van de ambachten van 's-Heer-Aartsberg en Bergambacht, Nieuwe kadijk, Koolwijk, Stolwijk en Het Beiersche