Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X072v_400_1 B ZH_G_X056v_400_1 ZH_G_X057r_400_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 72v, nr. 395 (primaire registratie).
Opschrift:

Woudrichem.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56v-57r, nr. 391 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Willem here van Hoirne ende die stede van Woudrichem lossenisse.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 519.

Wi Willema here van Horne ende van Althena ende wi rechtere, scepenen, ghesworenb Raet ende alle die ghemeynte van der porten van Woudrichem maken cond ende kenlijc al den ghenen die desen brief zelen zien of hoeren lesen dat wi ende jeghelijc van ons voer al ghelovet hebben ende gheloven met desen selven brieve ende sien sculdich eenen hoeghen edelen vourstec, onsen lieven here den grave van Heynegouwend ende van Hollant of sinen arfnamen of sinen nacomelinghe, quijt, vri ende scadeloes te houden van allen ghelooeften ende verbonde die hiee voer ons gheloeft f heeft ende daer hi voer ons verbonden is ane goede liede die te Brusselen porteren of portersen of wonende sien, als van lijftochte dien wi hem vercoft hebben ghelijc den brieven spreken die die goede liede van Brusselen hebben op die lijftocht, welke brieve wi hem beseghelt hebben met onsen zeghelen ende ghebeden hebben tebeseghelen onsen lieven here den grave voernoemt met ons, die die brieve omme onsen wille beseghelt heeftg; want wi hem ghetoenth hebben ende gheproeft ende wel doen verstaen als waer is dati wi dat ghelt sculdichj, daer wi die lijftocht omme vercoft hebben ende dat wi daer of ghenomen hebben ende wat wi daer toe ghedaen hebben, met goeden voerrade ghedaen hebben ende belacht hebben ende bekeert in onsen ghemeynen oirbare profijt ende voirdeel ende in onse beste van ons heren van Hoerne ende van Althena ende van ons ghemeynre porten van Woudrichem voerghenoemtk ende sghemeyns lands van Althena.

Ende om dat wi dese dinghen vast ende stade houden willen, zoe hebben wi dese brieve doen beseghelen met onsen zeghel in ghetuchnisse derl waerheden, ende hebbenm ghebeden eersamenn liede ende besceyden Enghebrecht van Andels, Vastrarde van Ghiesene, Janne Borgreveo, Emonde van Emmechoven ende Diederic van Cranendonchp, want hem condich is dat wi dese lijftocht vercoft hebben ende tghelt dat daer af comenq es besecht ende bekeert hebben in sonderlinghe oirbaer ende profijt ende openbare vordele ende beste van onse, onser ghemeynre port vorseit ende tslantsr van Althena, dat si hoer zeghelen te zamen met dens onsen t hanghen ane dese brieve in ghetuchnisse der waerheyden. Ende wi Enghebrecht van Andels, Vastrard van Ghiesen, Jan Borgreve, Emond van Emmekovenu ende Diederijcv van Cranendonch, want wi kenne ende onsw kondich is dat dese lijftocht vercoft es met goeden voerrade ende tghelt daerx of wale ende bescedelijc belacht, bescolt ende bekeert es in sonderlinghe ende ghemeenen orbare, profijt, voerdeel ende beste tshereny van Horne ende van Althena ons liefs heren, der ghemeynre port van Woudrichem voerscreven ende tsghemeens lants van Althena, soe hebben wi om beden wille ons liefs heren tsheren van Horne ende van Althena ende rechters, scepene, gheswoerne Raet ende alle der ghemeynten der porteren van Woudrijchemz onse zeghelen zamen met den hore ghehanghen an desen brieve in kennissen ende stidicheyt der waerheyden.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert dorticht ende een, in sente Marien dach Magdalenena'.

Ista littera est sub Enghelbertob'.

a
Willaem B.
b
hier en in de volgende twee regels is om een snee in het perkament heen geschreven A.
c
vourste A; voirste B.
d
Heyneg. A; Heynn. B.
e
hier B.
f
hier hebb, doorgestreept A.
g
beseghelt heeft omme onsen wille, met tekens die de omzetting van de woordvolgorde aangeven A.
h
ghekent B.
i
in is dat de d geheel en de s en de a deels verdwenen in een gaatje in het perkament A; deze twee woorden ontbr. B
j
boven de regel toegevoegd A, maar de zin loopt beter zonder dit woord.
k
voerghemoemt met een stok van de eerste m geëxpungeerd A.
l
van B.
m
ontbr. B.
n
eersommighen B.
o
Borchgrave B.
p
Canendonch B.
q
ghecomen B.
r
tlant B.
s
boven de regel toegevoegd A.
t
hier zeghel, doorgestreept A.
u
Emmechoven B.
v
Diederic B.
w
boven de regel toegevoegd A.
x
vermoedelijk eerder e bedoeld dan i A.
y
theren of cheren B.
z
Woudrichem B.
a'
Macien Magdalenen daghe B.
b'
Enghelb'to A; Engheb'to B.
Oorkonder: Willem heer van Horn en Altena en rechters, schepenen, gezworen Raad en gemeente van de poort van Woudrichem
Destinataris: graaf Willem III