Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X073r_401_1 B ZH_G_X057r_401_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 73r, nr. 396 (1331 ca. juli 15-aug. 22).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 57r, nr. 392 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Heinric van Brederode.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 519.

Deze oorkonde staat even eerder in het register nogmaals ingeschreven; zie nr. ZH 390. De onderhavige tweede registratie, die ongeveer een maand na de uitvaardiging zal zijn geschied, is vollediger en van betere kwaliteit dan die eerste; blijkbaar zijn beide gekopieerd naar de originele oorkonde. In de onderstaande tekst staan de variante lezingen uit die eerdere versie geannoteerd met de siglen A' en B'; de siglen A en B zijn gereserveerd voor de noten bij dit nr. ZH 401. De tekst is uitgegeven naar A.

Vgl. voorts nr. ZH 389.

Ic Henrica van Brederodeb makec kont ende kenlijcd allen luden dat ic bi minen vryen wille ende bi mierre vriende rade al mijn goed dat men heet Harene Heyenf land, legghende in Zwijndrechtg, gherechte, tiende, erve, viskerie ende al dat Harenh Heyen land voir screven aldairi toebehoert, iest eyghen ofj leen, vercoft ende opghedraghen hebbe eenen edelen prinche ende k moghenden, minen lieven ende gherechten here haren Willaeml grave van Heynnegouwenm, van Hollandn, van Zeelando ende here van Vrieselandp q, hem ende sinen arfnamenr eewelike te bliven, om een somme van penninghen dair hi mis ghenoech of ghedaen heeft, ende sceldet quite voir mi ende voir mine nacomelinghe .

In orkonden desen brieve beseghelt mit minen zeghelt. Hier over waren mijns heren tsgraven manne voirs., edele lude: mijn here Jan van Heynnegouwenu, herev van Byaumondw, here Gherardx, here van Voerney ende borchgrave van Zeelandz a', here Jan van Pollanenb', here Willemc' van Duvorded', here Coene van Oisterwijce', ridders, ende Enghebrechtf' van Voirscoteg', die desen brief omme mierre bede willen met mi beseghelt hebben. Ghegheven in dienh' Haghe des manendaechs na sente Margrieteni' dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIo.

a
Heynr. A'B'.
b
Brederoden A'B'.
c
maken B.
d
ende kenlijc ontbr. A'B'.
e
Heren BA'B'.
f
Heynr. B'.
g
Zwindr. BA'B'.
h
Heren BA'B'.
i
al boven de regel toegevoegd A.
j
verbeterd uit eist A.
k
hier eenen, doorgestreept A.
l
Will. A'B'.
m
Heynn. AB.
n
Holl. AB.
o
Zeel. B.
p
Vriesland B.
q
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vrieseland A'B'.
r
arfn. A'; erfnaem B'.
s
nu B.
t
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel A'B'.
u
Heynn. A; Henegouwen B.
v
van Heynnegouwen here ontbr. A'B'.
w
Byaumont A'B'.
x
Gheraert B; Gher. A'B'.
y
Voirne BA'B'.
z
Zeland B.
a'
ende borchgrave van Zeeland ontbr. A'B'.
b'
Polanen BA'B'.
c'
Willaem B; Will. A'B'.
d'
Duvoirde BA'B'.
e'
Oist' | wijc AB; Oesterwijc A'B', de tekst Coene van Oes op rasuur A'.
f'
Enghebr. A'B'.
g'
Voerscoutē, de letters out onduidelijk vanwege een correctie A'; Voirscurē B'.
h'
den A'B'.
i'
M'grieten A.
Oorkonder: Hendrik van Brederode
Destinataris: graaf Willem III