Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X080v_448_1 B ZH_G_X062v_448_1 ZH_G_X063r_448_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 80v, nr. 442 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 62v-63r, nr. 439 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Een seggen tuysschen dien van Rijdera ambocht ende van Zwindrecht etc.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 540.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende heref etc. maken cond etc. dat onse lude van Rieder ambocht op die eene side ende onse lude van Zwijndrechtg op die ander zide van sulken twiste als si onderlinghe hadden van slusen, van wateringhe, van bedrive ende van anderen zaken op ons ghebleven sijn te houden alsulc segghen als wi dair of segghen souden, wair of wih wel beraden uten dair of onse segghen in deser manieren.

In den eersten dat die van Rieden eene sluys legghen sullen in den dam die op den uterdijc leghet an Riederwairt side toit haire oirbaire, ende die van Riede sullen hebben vier voete dijcs an elke side van der sluys die si i becosten, maken ende houden sullen mit der sluys voirs., ende dese sluys ende sluys vliet buten ende binnen ende die sluys die in ouden dijc leghet sullen die van Riede bedriven mit haren dijcgrave ende heemraet van Riederwairtj. Ende wair dat sake dats noit ware dat men die sluys voirs. besoeken moeste, soe mochten die van Riede een vingherlin maken binnen ende buten omme dien sluysvliet te droeghene, ende den dijc an beyden ziden op delven alsoe verre alst oirbair wesen sal die sluys te versoeken ende te maken, ende dien dijc sullen die van Riede weder maken alsoe goet ende alsoe zeker als hi te voren was, ende die vingherline weder op rumen binnen ende buten op hoiren cost; ende als die dijc weder ghemaect sal sijn, soe sullen die van Zwijndrechtk horen dijc weder ane nemen, maken ende bedriven toit IIII voeten toe an beyden ziden van der sluys.

Voirt wair dat sake dat die l sluys die die van Riedem legghen sullen in den dijc van Zwijndrechtn op den uterdijc van Riederwairt uyt vloeghe jof doere van der sluys brake, onghelovet van den haemraet, alse dat die van Zwijndrechto scade dair bi namen, dat souden die van Riede hem beteren ende ghelden alsoe groetp als ons jof den ghonen dien wiere toe setten sullen redenlic dencken sal; ende dat te voldoene dien van Zwijndrechtq belyen wi ons selven dat wi borghe sien voir die van Riede, die ons dair of belovet hebben scadeloes te houdene.

Wair oic dat zake dat die dijc van Zwijndrechtr in brake ongheloift van den heemraet van Zwijndrechts, alsoe dat die sluys t dieu dien van Riede toe behoirt dair bi in brake jof scade ane ghesciede, dien scade souden die van Riede verhalen mit den rechte op diev van Zwijndrechtw.

Vortx wair dat sake dat Riederwairt in brake, soe souden die van Rieden hoire sluys die in den ouden dijc leghet weder toe slaen toiter tijd toe dat si hare land weder ghedijct ende versekert hadden ende dat water ghesceyden, ende danne mochten die van Rieden hoire sluys weder op doen ende dair dore wateren als si te voren plaghen; ende wairt dat si desy niet en deden noch doen en wouden, soe soude dat doen die dijcgrave van Zwijndrechtz bi sinen heemraet jof die ghene die wi of onse nacomelinghe dair toe setten ende bevelen souden te doene.

Voirt van uterdiken ende van anderen zaken dair die partyen voirs. meer omme twyeden, houden wi noch an ons selven te verclairsene, dair wi hoir betoech van beyden siden, est bi brieven of andersins, of sien ende verhoiren willen, ende een tijd dair toe te setten onse segghen dair of te verclairsene alst ons tijd dencken sal.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na Paischdach in anno XXXIIIo.

a
Rijd. B.
b
Will. A.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Holl. A.
e
Zeel. A.
f
van Holland ... here ontbr. B.
g
Zwijndr. A; Zuindrechte B.
h
ontbr. A.
i
hier best, doorgestreept A.
j
Riederwaert B.
k
Zwijndr. A; Zwindrechte B.
l
hier van Riede, doorgestreept A.
m
Rieden B.
n
Zwijndr. A; Zuindr. B.
o
Zwijndr. A; Zuindrecht B.
p
goet A.
q
Zwijndr. A; Zuindrecht B.
r
Zwijndr. A; Zwindr. B.
s
Zwijndr. A; Zuindr. B.
t
hier dat, doorgestreept en geëxpungeerd A.
u
na de e nog een n, uitgekrabd A.
v
dien B.
w
Zwijndr. A; Zuindr. B.
x
t gecorrigeerd A.
y
sides A.
z
Zwijndr. A; Zuindr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: die van Riederambacht en die van Zwijndrecht