Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X081v_455_1 B ZH_G_X063v_455_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 81v, nr. 449 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 63v, nr. 445 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dat wij heren Goeswijn van Rochem.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi heren Goswijnc van Roshem, onsen trouwen ridder ende meester van der herberghe onser liever ghesellinnen der gravinnen van Heynnegouwend etc., omme menighen trouwen dienst die hie ons ghedaen heeftf ende noch doen zal, ghegheven hebben ende gheven med desen brieve hondert pond Tornoyseg tsyaers, den groten over XVI d. gherekend, in rechten liene van ons te houden, in manieren dat nah sire doet comen zal up sinen ousten wittighen sone; liet hi ghenen wittighen zone, up sine ouste wittighe dochter, ende die salt vord houden ten rechten lene. Ende dese hondert pond Tornoisei tsyaers die bewisen wi hem alle jare in te nemen tot sinte Martinsj messe in den winterk uyt onser tolne te Niemensvriend; ende ombieden onsen tolnaren te Niementsvriendl die nu sien jof namails wesen zullen dat size hem alle jare uut reyken tot sente Martinsm messe vorscreven. Vort zo wilc tijt ons jof onsen nacomelinghen goed denket jof dat heren Goswinn vors. goid denket, soe moeghen wi heren Goswino vors. dese C lb. Tornoysep tsyars vors. bewisen in Zuythollandq jof in Northollandr an anderen goede dart hem also zeker es als in die tolne te Niementsvriends; ende alse wijt hem bewiset hebben, zo sullen dese C lb. Tornoyset tsyaers te Niements vriendu vry ende quite wesen.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na sente Baven dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Ghoswijn B.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
si A.
f
ontbr. A.
g
Torn. B.
h
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
i
Torn. B.
j
Martijns B.
k
11 november.
l
Niemensvriend B.
m
Martijns B.
n
Ghoswijn B.
o
Ghoswijn B.
p
T' A; Torn. B.
q
Zuytholl. AB.
r
Northoll. A; Noirt holl. B.
s
Niemensvriend B.
t
T' A; Torn. B.
u
Niemensvriend B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gozewijn van Rossum, ridder en meester van de herberg van de gravin