Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X082v_467_1 B ZH_G_X064v_467_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 82v, nr. 461 (1334 ca. juni 23).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 64v, nr. 457 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Wenemar vanden Broeke.

De tekst is doorgestreept.

Vgl. nr. ZH 469. Toen die tekst werd geregistreerd, zal ook de onderhavige oorkonde zijn ingeschreven in het register.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeland ende here van Vrieslandd maken cond allen ludene dat wi omme menighen trouwen dienst die ons Wenemairf van den Brouke onse clerc ghedaen heeft, hem hebben ghegheven ende gheven voir ons ende voir onse nacomelinghe vijftich pond swarter Tornoyse, den groeten coninx Tornoyseng van Vranckerike over zestien penninghe gherekent, jairlixer renten also langhe als hi levet, alle jare up te heffen ende in te nemen up sinte Martijns dach in den winterh ane alle onsei renten ende opvalle van Zuithollandj; wair omme dat wi onbieden onsen rentemeester van Zuithollandk die nu is jof diere na sijn sal dat hi alle jare up den voirsproken sente Martijns dach uit gheve ende betale den voirsproken Wenemair jofte sinen ghewairden bode, sonder eenich ander ghebot van ons jof van onsen nacomelinghen te hebben, die voirseyde vijftich pond swarter Tornoyse tsjairs, ende neme quitancie van hem mede te rekenen.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, soe hebben wi desen brief open beseghelt mit onsen zeghele uit hanghende. Ghegheven tote Valenchijn des sonnendaghes na Pinxter dach int jair ons Heren Mo CCCo drie ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Wenemaer B.
g
Tornoyse B.
h
11 november.
i
na de e een geradeerde letter, mogelijk een n A.
j
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
k
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wenemar van den Broek, clericus