Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X083r_468_1 B ZH_G_X065r_468_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 83r, nr. 462 (primaire registratie).
Opschrift:

Huesdena.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 65r, nr. 458 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Huesden.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 562.

Vgl. nr. ZH 465, de Latijnse versie van deze oorkonde, alsmede nr. ZH 466.

Wi Diederic grave van Cleve maken cond allen luden dat wi b vrilike vercoft hebben eenen edelen manne heren Willaemc grave van Heynnegouwend, van Hollande, van Zelandf ende here van Vriesland, alle dat recht ende manscap die wi g hebben of hebben moghen an die halve heerscappie van der stat ende van den lande van Hoesdane die die kinder van Horne van ons houden, ende scelden recht ende manscap dair of vrilike quite tote des graven behoif van Heynnegouwenh ende van Hollandi voirscreven, behoudelic heren Janne here van Lynnej onsen broeder alle sijns rechts dat hi hevet an die ander helfte van der heerscappien van der stat ende van den lande van Huesdanek voirscreven, dat hi van ons houdende es ten rechten man leenel.

Ende om dat wi desen coip voirscreven voir ons ende voir onse nacomelinghe vaste ende ghestade houden sullen ende willen, soe hebben wi desen brief open beseghelt met onsen groeten zeghel; ende gheloven den grave van Heynnegouwenm ende van Hollandn voirnoemd dat wi onsen dochteren desen voirseyden coip vaste ende ghestade sullen doen houden ende quite scelden met horen openen brieven ende horen mombaren, sonder archlist. Ghegheven tote Sente Quintijns up Ascentien avond int jair ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
Huesd. A.
b
hier vrilike, doorgestreept A.
c
Willame B.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
Holl. AB.
f
Zeeland B.
g
hier en in de volgende regel om een gerepareerd scheurtje in het perkament heen geschreven A.
h
Heynn. A; Heneg. B.
i
Holl. AB.
j
Linne B.
k
Hoesdane B.
l
of mogelijk verbeterd tot liene A.
m
Heynn. A; Heneg. B.
n
Holl. AB.
Oorkonder: Dirk graaf van Kleef
Destinataris: graaf Willem III