Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X085r_478_1 B ZH_G_X066v_478_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 85r, nr. 472 (primaire registratie).
Opschrift:

Zwindrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 66v, nr. 468 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Geraerd Aelwijns z.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 229.

Vgl. nr. ZH 485.

Willema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeeland ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf. Want in Zuindrecht ghene kerke en is ende Gherardg Alewijns sone, onse clerc, een sestiendendeel van alle den ambocht van Zwindrechth met groeter zuare cost ghediket hevet ende gherne in rusten soude wesen ende bi hem selven, soe gheoirloven wi hem ende gheven hem macht voir ons ende voir onse nacomelinghe bi hem selven ende sinen vrienden jof med Jan Wissen sone ghemeene eene prochykerke in Gherardsi ambocht voirs. te maken also verre als hijt toe brenghen mach, in manieren dat hi ende sine nacomelinghers diet ambochtj hebben die presentaciek van der kerken behouden sullen; ende wi beloven hem voir ons ende voir onse nacomelinghers dat wi den ghenen die si ons presenteren die collatie van der voirseyder kerken gheven sullen, also verre als hijs in reden wairdich es.

In oirconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Hoichstratenl des dinxendaghes na Alre heylighen dach int jair ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
Wi Willaem B.
b
grave B.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Gheraerd B.
h
Zuindrecht B.
i
Gheraerds B.
j
diet tambocht A.
k
door een 15e-eeuwse hand gecorrigeerd tot nominacie B.
l
Hoechstraten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz., grafelijke klerk