Archieven zoeken

Archief

Archieven van het Departement van Marine 1795-1813

Periode: 27-02-1795 tot 1813
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.29.01. Digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

De archieven van het toenmalige Ministerie van Marine hebben in 1844 grote brandschade geleden. Ze zijn daarom zeer onvolledig en deels niet raadpleegbaar.

Zoekmiddelen: 381 index op de rapporten aan de Koning 1809-1810, 381. De 435-441 bevatten indices 1803, een fragment van 1807, en delen van de jaren 1808-1810 en zijn dus zeer onvolledig.

Besluiten: nrs, 1-9 resoluties van het Comité tot de Zaken van de Marine 1795-1797; 486-494 notulen van het departement van equipage 1795-1799; 10-33 verbalen van de Agent van Marine 1799-1801; 34-56 notulen van de Raad voor de Marine 1802-1805; 57-63 verbalen van de Secretaris van Staat voor de Marine 1805-1806; 64-78 verbalen van de Minister van Marine 1806-1808; 79-109 verbalen van de Minister van Marine en Koloniën, departement van Marine 1808-1810.

Correspondentie: 110-331 ingekomen stukken ingedeeld naar afzender; 332-427 uitgaande stukken ingedeeld naar ontvanger; 429-434 relatieven tot de verbalen 1795-1810. Het betreft in de negentiende eeuw gekochte of ontvangen stukken afkomstig van maarschalk Verhuell en minister Van der Heim.
Geheim: 442-449 geheime notulen 1795-1810, met enkele hiaten en kennelijk zeer beschadigd.

Diversen: 427A kopie-orderboek aan zeeofficieren 1795-1797; 428 concept-instructies voor commanderende officieren 1801-1808. Een groot aantal in de inventaris nader omschreven kleine dossiers van allerlei aard in 450-461. In de inventaris staat aangegeven of de stukken ontbreken dan wel ontoegankelijk zijn. 464-476 en 505-522 zijn de rekeningen van de ontvanger-generaal van de marine 1796-1805; 477-485 commissieboeken, eedboeken en register van borgtochten.
Verder bevat het archief de archieven van de departementen van de marine te Hoorn (1795-1798), te Harlingen (1795-1810), te Rotterdam (1795-1813) en te Amsterdam, (1795-1808)en 225 register van militaire en burger ambtenaren in Indië 1798-1809. In 127-232 in het onderdeel nagekomen stukken bevinden zich uiteenlopende kleinere dossiers uit alle lagen van de organisatie van het Ministerie.