Archieven zoeken

Archief

Archief van de wetgevende colleges 1 maart 1796-18 september 1801 (betreffende de eerste kamer van het vertegenwoordigend lichaam van het Bataafse Volk, 1798-1801)

Periode: 31-07-1798 tot 18-09-1801
Vindplaats: Nationaal Archief. Den Haag.
Toegangsnummer: 2.01.01.01. Nog niet digitaal raadpleegbaar.

Hoofdbestandsdelen:

Zoekmiddelen: 537-541 index op de besluiten augustus 1798 - september 1801. Bij de hieronder genoemde gedrukte decreten bevinden zich eveneens indices, 727-731. De indices op de geheime decreten in 553. Op de ingekomen rekesten maart 1796-september 1801 bestaat een afzonderlijke index, 544-550.

Besluiten: 42-118 minuut-besluiten juli 1798 september 1801. De minuut-decreten dienden als basis voor het register van besluiten van de openbare vergaderingen, dat werd gedrukt door de Landsdrukkerij. Hierin zijn ook opgenomen vrijwel alle schriftelijk ingediende rapporten, adviezen en voorstellen en, volledig of samengevat, de ingekomen en uitgaande correspondentie. 586-661 bevatten deze gedrukte besluiten van augustus 1798 tot en met september 1801.
Onderdeel III 3 beschrijft de minuten van de akten en commissies, onderdeel III 4 de tractaten en ratificatie. Het onderdeel III 5 ten slotte geeft de commissorialen en de bewijzen van afgifte van stukken.

Correspondentie: De ingekomen stukken, waaronder ook memories en rekesten, 182-222 en 236 - 275 zijn geordend op afzender. Naar gelang van de periode waarin de afzender werkzaam was, bestrijken de bijlagen alle jaren van 1796 tot 1801. Per afzender zijn de stukken chronologisch geordend. Enkele uitzonderingen op deze regels worden gesignaleerd in de inventaris bij het begin van rubriek II 1. Ingekomen rekesten vormen een afzonderlijke serie, voor de Eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, 333-388. Voor niet afgehandelde rekesten zie 443 en 444.
Minuten van uitgaande brieven van de Eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam zijn niet in het archief aanwezig. De communicatie vond plaats door middel van extract-besluiten. Onderdeel III van de inventaris geeft onder andere een overzicht van de kopieboeken van brieven.

Geheim: De minuten van de geheime decreten van de Eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam in 515-518. De net decreten in 521. 528 en de 529-533 bevatten de geheime ingekomen stukken .

Commissies: De commissie van de drukkerije was een gemengde commissie van leden van de Eerste en de Tweede kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. Het archief van deze commissie in 498-500. Op 10 oktober 1800 werd het beheer van de drukkerij overgedragen aan het Uitvoerend Bewind. De stukken van personele commissies zijn beschreven in deel IV van de inventaris.

Diversen: Het verslag van de openbare zittingen van de Eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam is door particulieren vanaf de tribune opgesteld en gedrukt. Voor een beschouwing van de aard en de zwakheden van het Dagverhaal, dat dagelijks behoorde te verschijnen, zie De Gou, Ontwerp Constitutie 1797 I p. XLIV e.v. Het ligt in de bedoeling van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, dit dagverhaal digitaal uit te geven. Zie voor de beschikbare versie van het Nationaal Archief de website www.dagverhaal.nl.